พช. เชียงใหม่ รับสมัครคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC) วันที่สาม

วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางลัดดา พรหมเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่นำผลิตภัณฑ์เข้าร่วมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปี 2565 ซึ่งมีมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.จัดระดับผลิตภัณฑ์ (Product Level) ที่จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development)
2.จัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Profile) ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไปจนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน
4.กระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOPและชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

นอกจากนี้ นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ และนางลัดดา พรหมเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการคัดสรรฯ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วย
1.ฝ่ายคัดกรองประเภทสินค้าและแจกบัตรคิว
2.ฝ่ายรับสมัคร จำนวน 5 ประเภท ๆ ละ 1 คณะทำงานฯ
3.ฝ่ายบันทึกข้อมูล
4.ฝ่ายบันทึกภาพผลิตภัณฑ์

นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ แม้จะเป็นวันหยุดราชการ
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ในระหว่างวันที่ 2-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

#ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ รายงาน สถานีข่าวพช เชียงใหม่CNS
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDay

(Visited 1 times, 1 visits today)