จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อม “การเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน”

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อม “การเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน”

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.00 น. นายวรญาณ บุญณราช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมการดำเนินการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน โดยได้รับเมตตาจากพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง ในการเตรียมความพร้อม ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้ นายเจริญ  สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายสุภาพ  บุญสว่าง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมเตรียมขับเคลื่อนตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม่

สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ระหว่างฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการกำหนดพื้นที่และเป้าหมายการพัฒนาชุมชน ร่วมกันสร้างพื้นที่ต้นแบบและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง” พร้อมทั้งขับเคลื่อนและช่วยเหลือสังคมให้เกิดความสุข โดยให้จังหวัดดำเนินการร่วมกับคณะสงฆ์ในพื้นที่ เพื่อขยายผลไปสู่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนให้เกิดรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน รวมทั้งรณรงค์ส่งเสริมให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่มาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างยั่งยืน

จังหวัดเชียงใหม่ได้ปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ “ซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจน คนเชียงใหม่ ปี3” (ไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการ) ซึ่งมีเป้าหมายการช่วยเหลือ จำนวน 475 หลัง/ครัวเรือน

โดยหลังจากนี้ จะดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ให้เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 2 นิกายเพื่อรับทราบและให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน เพื่อช่วยเหลือ และขจัดจน ช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ต่อไป

 

#ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ รายงาน สถานีข่าวพช เชียงใหม่CNS

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)