พช.เชียงใหม่ ดำเนินการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565ผ่านระบบ Zoom cloud meeting

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Zoom cloud meeting ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ในการนี้ นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางลัดดา พรหมเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน คณะกรรมการตัดสินคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการการพิจารณาคัดเลือก
กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้จัดสรรงบประมาณ ตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กำหนดดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้ และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่กรมการพัฒนาชุมชน ให้จังหวัดพิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดตามหลักเกณฑ์ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด โดยจัดส่งแบบรายงานผลการคัดเลือกพร้อมผลงานของผู้ได้รับรางวัลดีเด่นให้กรมการพัฒนาชุมชนภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 จำนวน 3 ประเภท ประเภทละ 1 รางวัล ได้แก่
1) คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล/เมืองพัทยา ดีเด่น
2) กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดีเด่น
3) สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ดีเด่น
ในวันนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการ พิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับอำเภอ จำนวน 3 ประเภท (โซนละ 3 ประเภท) รวม 9 หน่วยนับ ซึ่งเข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือก ผ่านระบบ Zoom ดังนี้
1.1 โซนเหนือ
1) ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ดีเด่น ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง
2) ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ได้แก่ กลุ่มมันฝรั่งแปรรูป หมู่ที่ 5 ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว
3) สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ดีเด่น ได้แก่ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเชียงดาว
1.2 โซนกลาง
1) ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ดีเด่น ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย
2) ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ได้แก่ กลุ่มเย็บผ้าอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปบ้านท่าต้นกวาว หมู่ที่ 4 ตำบลชมภู อำเภอสารภี
3) สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ดีเด่น ได้แก่ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่ออน
1.3 โซนใต้
1) ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ดีเด่น ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด
2) ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ได้แก่ กลุ่มผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้า หมู่ที่ 3 ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง
3) สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ดีเด่น ได้แก่ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดอยหล่อ
และหลังจากนั้นจังหวัดจะดำเนินการแจ้งผลการคัดเลือกให้ทราบต่อไป

#ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ รายงาน สถานีข่าวพช เชียงใหม่CNS
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDay

 

(Visited 1 times, 1 visits today)