พช.เชียงใหม่ คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 (รอบตัดสิน) ณ ต้าจะฮักคาเฟ่ หมู่ที่ 2 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม่

พช.เชียงใหม่ คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 (รอบตัดสิน) ณ ต้าจะฮักคาเฟ่ หมู่ที่ 2 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 น. นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 พร้อมด้วย นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ (กรรมการและเลขานุการ) นายสาคร ไชยอำมาตย์ หัวหน้ากลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ นางลัดดา พรหมเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) นายภัทรดิษย์ นภัสพรพิเชียร์ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ นายณัชพล อยู่เย็น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายภาณุพงศ์ พันธุเดช นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ และนางสาวมณฑิรา ฟูปิง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) ร่วมเป็นคณะกรรมการ ณ ต้าจะฮักคาเฟ่ หมู่ที่ 2 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม่

การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนในวันนี้ (ภาคเช้า) ดำเนินการ ณ บ้านสบแฝก หมู่ที่ 2 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายกิตติพงษ์ คุณนา กำนันตำบลแม่แฝกใหม่ นำเสนอผลการดำเนินงาน ประเภท ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหม่ และมีนายอดุลย์ ตานัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลแม่แฝกใหม่ นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงาน ประเภท หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”

การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน ผ่านกระบวนการสร้างและพัฒนาผู้นำชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดการคัดสรร ออกเป็น 2 รอบ ประกอบด้วย การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นรอบกลั่นกรอง และการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นรอบตัดสิน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ เป็นการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 รอบตัดสิน โดยกิจกรรมมีจำนวน 4 ประเภท ประกอบด้วย
1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด เข้ารับโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีจำนวน 1 รางวัล
2. ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศระดับจังหวัด เข้ารับโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีจำนวน 1 รางวัล
3. กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ชนะเลิศระดับจังหวัด เข้ารับโล่รางวัลสิงห์ทอง จำนวน 1 รางวัล
4. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชนะเลิศระดับจังหวัด เข้ารับโล่รางวัลสิงห์ทอง ชาย 1 รางวัลและโล่รางวัลสิงห์ทอง หญิง 1 รางวัล

#ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ รายงาน สถานีข่าวพช เชียงใหม่CNS
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDay

(Visited 1 times, 1 visits today)