พช.เชียงใหม่ มอบเงินโครงการซ่อมสร้างบ้านสร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจน คนเชียงใหม่ ปี 2565 แก่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสุภาพ บุญสว่าง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด ปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ “โครงการซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจน ปีที่สาม มอบเงิน จำนวน 21,800 บาท เพื่อซ่อมสร้างบ้านแก่ นายจันวัน การคนเที่ยง อายุ 60 ปี บ้านเลขที่ 9809 หมู่ที่ 3 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอดอยสะเก็ด นางปานทิพย์ ศรีรัตน์ พัฒนาการอำเภอดอยสะเก็ด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด เป็นผู้รับมอบเงิน

หลังจากนั้น นายสุภาพ บุญสว่าง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางปานทิพย์ ศรีรัตน์ พัฒนาการอำเภอดอยสะเก็ด เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด และจังหวัด พร้อม นายทักษิณ มณีวรรณ ปลัดเทศบาลตำบลตลาดขวัญ นายสาคร ไชยคำวัง กำนันตำบลตลาดขวัญ ลงพื้นที่สำรวจสภาพความเป็นอยู่ และเยี่ยมเยียน พร้อมมอบถุงยังชีพ เพื่อให้ขวัญและกำลังใจแก่ครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ข้อมูล จปฐ. ข้อ 8 และระบบ TPMAP มิติด้านสภาพความเป็นอยู่ จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นายจันวัน การคำเที่ยง บ้านเลขที่ 9809 หมู่ที่ 3 ต.ตลาดขวัญ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
2. นายเสาร์คำ สุขเนตร บ้านเลขที่ 29 หมู่ที่ 3 ต.ตลาดขวัญ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
3. นางแก้ว การคนซื่อ บ้านเลขที่ 29 หมู่ที่ 3 ต.ตลาดขวัญ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

#ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ รายงาน สถานีข่าวพช เชียงใหม่CNS
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDay

(Visited 1 times, 1 visits today)