พช.เชียงใหม่เข่าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565

พช.เชียงใหม่เข่าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในงานกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 เพื่อมอบรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น มอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนการจัดงาน และมอบเกียรติบัตรให้กับสถานประกอบการที่เข้ารับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในถานประกอบการ(มยส.) พร้อมด้วยนางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายศวัส ศรียะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายสุภาพ  บุญสว่าง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565

โดยกิจกรรมวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และประซาชน ได้ร่วมพลังทำความดี เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งสร้างกระแสรณรงค์ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ได้ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด และเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่องทุกภาคส่วน , รณรงค์ส่งเสริมการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และทุกภาคส่วนของสังคมในจังหวัดเชียงใหม่ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดเชียงใหม่ในการจัดงานครั้งนี้ มีผู้มาร่วมงานจากสถานศึกษา ส่วนราชการ องค์กร
เอกชน ชุมชน ตลอดจนประชาชนจากทุกภาคส่วน จำนวน 2,000 คน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5สถานที่จัดงานได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงาน สถานศึกษาต่าง ๆ ร่วมในการดำเนินงาน กิจกรรมการรณรงค์ในงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเขียงใหม่ ประจำปี 2565
โดยทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ได้แก่ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โครงการบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” , จัดนิทรรศการงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใม่ ประจำปี 2565 ของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านม่วงคำ หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และกิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการ 90 พรรษาล้านซีซี ถวาย ราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อรณรงค์และร่วมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และสร้างความตระหนักรู้ ถึงบทบาทของตนเองในการรวมพลังไทย พ้นภัยยาเสพติด
#ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ รายงาน สถานีข่าวพช เชียงใหม่CNS
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDay

(Visited 1 times, 1 visits today)