พช.เชียงใหม่ ร่วมพิธีมอบบ้าน ครัวเรือน ซ่อม สร้าง บ้านสร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจน คนเชียงใหม่ ตามโครงการศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.) อำเภอสันป่าตอง

พช.เชียงใหม่ ร่วมพิธีมอบบ้าน ครัวเรือน ซ่อม สร้าง บ้านสร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจน คนเชียงใหม่ ตามโครงการศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.) อำเภอสันป่าตอง

วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 11.30 น.ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอสันป่าตอง เป็นประธานในการมอบบ้านฯ โครงการ “ซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจน คนเชียงใหม่ ปี3” (ไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการ) ณ บ้านครัวเรือนเป้าหมายนางสาวระพีพรรณ พิมสาร อายุ 47 ปี บ้านเลขที่ 65 หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ในการนี้นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสุภาพ บุญสว่าง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่อำเภอสันป่าตอง เข้าร่วมกิจกรรมมอบบ้านฯ โดยมีคุณวรรณา เลิศเกียรติดำรงค์ กรรมการผู้จัดการบริษัทเลิศวสิน (2002) (ผู้สมทบบริจาคเงินจำนวน 55,618 บาท ) นายอำเภอสันป่าตอง นายบัญญัติ อักษรศรี พัฒนาการอำเภอสันป่าตอง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสันป่าตอง นายก อบต.แม่ก๊า กำนันตำบลแม่ก๊า ผู้ใหญ่บ้าน ม.10 ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งบ้านนางสาวระพีพรรณ พิมสาร ได้ ลงเสา เอกเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 โดยมีคนในชุมชน ประชาชนจิตอาสา ร่วมเป็นแรงงาน ในสร้างบ้านฯ ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 2 เดือน
โครงการซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจนคนเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2565 ปี3 (ไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการ)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบ้านให้ผู้ด้อยโอกาสและหรือครัวเรือนยากจนให้มีบ้านพักอาศัยที่มั่นคงถาวรและได้รับการช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และได้กำหนดครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2564 ที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. 38,000 บาท/คน/ปี หรือครัวเรือนผู้ด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจนตามข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า TPMAP ปี 2565 (Thai People Map and Analytics Platform) โดยกำหนดเป้าหมายการช่วยเหลือ ซึ่งพิจารณาคัดเลือกครัวเรือนยากจนเป้าหมาย และมอบเงินสนับสนุนโครงการซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจนคนเชียงใหม่ พร้อมทั้งได้มอบหมายอำเภอดำเนินการซ่อมสร้างบ้านให้กับครัวเรือนยากจนเป้าหมายดังกล่าว เพื่อให้ส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มองค์กร ภาคีเครือต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเกื้อกูล ร่วมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างบ้านให้ผู้ด้อยโอกาสและหรือครัวเรือนยากจนให้มีบ้านพักอาศัยที่มั่นคงถาวรได้รับการช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในครั้งนี้ด้วย
#ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ รายงาน สถานีข่าวพช เชียงใหม่CNS
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDay

(Visited 1 times, 1 visits today)