พช.เชียงใหม่ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่

 

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.
นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2565
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้ นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วย นางลัดดา พรหมเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวฯ
โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
1. การเพิ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทบุคคลธรรมดาและประเภทองค์กรสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. รายละเอียดลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่
3. การรายงานผลการดำเนินคดีกับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
4. การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
5. การโอนเงินคืนโครงการที่ชำระเกิน
6. แจ้งแผนปฏิบัติการระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2566- 2570) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
7. การพิจารณาอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) จำนวน 11 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 1,522,750 บาท

#ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ รายงาน สถานีข่าวพช เชียงใหม่CNS
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayC

(Visited 1 times, 1 visits today)