🎤 พช เชียงใหม่ นำทีม Women Fund Mobile Service ลงพื้นที่ติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสันทราย

🎤 พช เชียงใหม่ นำทีม Women Fund Mobile Service ลงพื้นที่ติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสันทราย

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.
นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นางสาวสุรัสวดี บุตรพลวง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน) นางพรทิพย์ เม็งเงิน นักจัดการงานทั่วไปนางสาวกุลิสรา ยอดวงศ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลนางสาวพิไลวรรณ ลำพาย ตำแหน่ง นิติกร ลงพื้นที่อำเภอสันทราย ติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าแพรพลอย กลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงกบกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีบ้านหนองไหว ต.แม่แฝก และกลุ่มค้าขายปลาทูนึ่งขายทั้งปลีกและส่ง หมู่ที่ 3 ต.หนองจ๊อม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสันทราย เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจให้สมาชิกลูกหนี้ของกองทุนฯได้เข้าใจและเข้าถึงมาตรการขอลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัด พักชำระหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ รวมถึงให้คำปรึกษา คำแนะนำ การบริหารจัดการหนี้และหาทางออกเกี่ยวกับการชำระหนี้ของสมาชิก

ในการนี้ มีนางวนิดา ด้วงอิน พัฒนาการอำเภอสันทราย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันทรายให้การต้อนรับและร่วมติดตามการดำเนินงานในครั้งนี้

ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

#ทีมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเชียงใหม่
#ทีมกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาชุมชนเชียงใหม่
#พช.เชียงใหม่ รายงาน สถานีข่าวพช เชียงใหม่CNS
#CDDchiangmai
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)