พช.เชียงใหม่ลงพื้นที่ติดตามการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม่

พช.เชียงใหม่ลงพื้นที่ติดตามการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้ นายสุภาพ บุญสว่าง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามขับเคลื่อนนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอจอมทอง และอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ในการนี้นายประวิทย์ วงค์ธิดา พัฒนาการอำเภอจอมทอง เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมทอง และ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออมก๋อย ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลผลการดำเนินงานความก้าวหน้าในการขจัดจนฯ ระดับพื้นที่ ของอำเภอ
โดยนายสุภาพ บุญสว่าง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ได้เน้นย้ำอำเภอ ทั้ง2 อำเภอ ในประเด็นแนวการบันทึกข้อมูลกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือ ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ที่ทีมพี่เลี้ยง ได้ดำเนินการช่วยเหลือในพื้นที่ และเร่งรัดในการบันทึกข้อมูลแต่ละอำเภอ ในระบบ TPMAP Logbook ว่า ให้เป็นปัจจุบันตามแนวทางและมีการติดตามสนับสนุนอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลรายงานผลต่อคณะกรรมการระดับจังหวัดต่อไป

#ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ รายงาน สถานีข่าวพช เชียงใหม่CNS
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit

(Visited 1 times, 1 visits today)