พช.เชียงใหม่ จัดประชุมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เตรียมความพร้อมเข้าร่วมงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี

จังหวัดเชียงใหม่ โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี โดยได้ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และข้อห้ามต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากอำเภอต่าง ๆ ให้เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในงานงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี เข้าประชุม
วันนี้ (4 สิงหาคม 2565) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงเรียน OTOP จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์แสดงจำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมการจำหน่ายสินค้าในงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ และข้อห้ามต่าง ๆ ซึ่งผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมงานทุกคนต้องปฏิบัติ โดยมีนางลัดดา พรหมเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวทักษนันท์ แขมหอม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมและชี้แจง ในครั้งนี้ด้วย
การจัดงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ภายใต้แนวคิด “ผ้าทอไทย สายใยแห่งพระเมตตา สร้างอาชีพปวงประชาย่างยั่งยืน” ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดย กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงช่วยเหลือราษฎรให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้อย่างกว้างขวาง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน OTOP ศิลปาชีพให้พสกนิกรชาวไทยได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมฝีมือภูมิปัญญาของคนไทย และเพื่อจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานศิลปาชีพ ผลิตภัณฑ์ OTOP ก่อให้เกิดช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12 – 20 สิงหาคม 2565 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้ พร้อมทั้งขอให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมงานทุกคนได้ปฏิบัติตนตามแนวทางต่าง ๆ ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และได้ขอความร่วมมือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน OTOP ดังนี้
1. ขอความร่วมมือผู้ผลิต ผู้ประกอบการประเภทผ้าฯ ได้จัดส่งผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” เข้าร่วมประกวด เนื่องจากกรมการพัฒนาชุมชน ได้ขยายระยะเวลาในการรับสมัครจากเดิมให้สมัครภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เป็นสมัครภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2565
2. การขับเคลื่อนงานศูนย์แสดง จำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้เปิดสาขาเพิ่มที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ เอร์พอร์ต และเร็ว ๆ นี้ กำลังจะเปิดที่วัดศรีสุพรรณ เนื่องจากมีการประสานความร่วมมือระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวัดศรีสุพรรณ และศูนย์แสดงจำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความหลากหลาย มากขึ้น จึงขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการนำสินค้าเข้าร่วมจำหน่ายในสถานที่ดังกล่าว
และได้เน้นย้ำว่า “ทางกรมการพัฒนาชุมชน และจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีความพยายามในการหาช่องทางการตลาด ทั้งในระบบ Online และ Onsite เพื่อช่วยเหลือผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้แก่พี่น้องประชาชน สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและมั่นคง ต่อไป

#ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ : รายงาน
สถานีข่าวพช เชียงใหม่CNS
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD

(Visited 1 times, 1 visits today)