พช.เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข”อำเภอสะเมิง

พช.เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข”อำเภอสะเมิง

วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณโรงเรียนป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ
อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม”ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3/2565
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วน จัดหน่วยบริการประชาชน ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมทั้งรับฟังสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาความเดิอดร้อนของพี่น้องประชาชน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

ในการนี้ นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางลัดดา พรหมเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมอบทุนการศึกษาเด็กครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส จำนวน 7 ทุน พร้อมทั้งมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค มอบผ้าห่ม ให้กับครัวเรือนยากจนในพื้นที่อำเภอสะเมิง

#ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ รายงาน สถานีข่าวพช เชียงใหม่CNS
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDay

(Visited 1 times, 1 visits today)