พช.เชียงใหม่ เข้าร่วมการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา” และงานหัตถกรรม ระดับภาค จุดดำเนินการที่ 3 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

พช.เชียงใหม่ เข้าร่วมการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา” และงานหัตถกรรม ระดับภาค จุดดำเนินการที่ 3 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา” และงานหัตถกรรม ระดับภาค พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย โดยมีนายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานฯ และนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ โดยมีผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา” และงานหัตถกรรม ระดับภาค จุดดำเนินการที่ 3 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรม มีเลีย เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ในการนี้นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ นางลัดดา พรหมเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายสุภาพ บุญสว่าง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายศวัส ศรียะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ส.อ.กฤษฎา ขำสว่าง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิด
กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินโครงการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1)เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย 2) เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย สิ่งทอ และการอนุรักษ์ผ้าไทย ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน 3) เพื่อพัฒนาศักยภาพผ้าไทยและงานหัตถกรรมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู้ และ 4) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมแต่ละประเภทให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยกำหนดดำเนินการกิจกรรมประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” และงานหัตถกรรม ระดับภาค ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งภาคเหนือมีผู้ส่งผ้าเข้าประกวด จำนวน 430 ผืน ประเภทงานหัตถกรรม จำนวน 62 ชิ้น โดยจะคัดเลือกเพื่อประกวดในรอบ semi final และรอบตัดสินในระดับประเทศต่อไป
ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการ ได้จัดพิธีมอบลายผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา ให้กับ นายอำเภอพร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาดอำเภอทุกอำเภอ ประธานเครือข่ายหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอำเภอ ทั้ง 25 อำเภอ ผู้อำนวยการโรงเรียน OTOP จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการและองค์กรสตรีจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น จำนวน 80 ราย เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 และ พร้อมทั้งรณรงค์เชิญชวนให้ชาวจังหวัดเชียงใหม่ สวมใส่ผ้าไทยทุกวัน และส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการในการนำลายผ้าพระราชทาน เป็นต้นแบบในการพัฒนาลายผ้า สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้สู่ชุมชน โดยการประกวดผ้าลายพระราชทานครั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ส่งผ้าเข้าประกวด จำนวน 36 ชิ้น และงานหัตถกรรม จำนวน 4 ชิ้น รวมจำนวน 40 ชิ้น
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า“ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงสืบสานพระราชปณิธานทรงอุทิศเวลา และทรงใช้สติปัญญาต่อยอดงานของสมเด็จพระพันปีหลวง โดยให้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP คำนึงถึงการสร้างเรื่องราวของสินค้า (Storytelling) เพื่อสร้างเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการสร้างแพ็คเกจ Package หรือบรรจุภัณฑ์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และไม่เพิ่มต้นทุน ทำให้ผลิตภัณฑ์ดูดี มีคุณภาพสามารถส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศได้ และขายแบบ ออนไลน์และออฟไลน์ จากต้นแบบที่พระองค์ทรงพระราชทาน เชื่อว่าสิ่งดี ๆ จะเกิดขึ้นกับประชาชนการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องผ้าไทย รวมถึงการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มศิลปาชีพและกลุ่มอื่น ๆ ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ ทำให้เกิดกระแสการสวมใส่ผ้าไทย เพื่อให้พี่น้องประชาชนคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

#ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ รายงาน สถานีข่าวพช เชียงใหม่CNS
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit

(Visited 1 times, 1 visits today)