โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด

หนังสือการแจ้งแนวทางโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แนวทางการรายงานการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คำอธิบายเกณฑ์การประเมินหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(Visited 1 times, 1 visits today)