โครงสร้าง/บุคลากร

Share

 

นายเจริญ  สีวาโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

นายศวัส  ศรียะ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
โทร.081-8201886

นางลัดดา พรหมเมือง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
โทร.081-8201876นายสุภาพ  บุญสว่าง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ
โทร.081-8201962ส.อ.กฤษฎา ขำสว่าง 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและ
สนับสนุนการบริหารงานฯ

โทร.081-8201864

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 

 

 

 

 

นายศวัส  ศรียะ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
โทร.081-8201886

นายวุฒิกร โคจรรุ่งโรจน์
 นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(ผู้ช่วย)
โทร 094-7039801
นางสาวปริศนา กันธิวาท
 นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(ผู้ช่วย)
โทร.098-7483059
นางสุทธิพร ศรีฤทธิสกุล 
 นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร 084-1722345
นายกฤษ สิริมหาสกุล
 นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร 061-3916536

นางสาวพัชรันทร  จันทร์เพ็ญโรจน์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางลัดดา พรหมเมือง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
โทร.081-8201876

นางสาวศรัณย์ภัทร รังษี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(ผู้ช่วย)
โทร 094-7479991
นางสาวสุรัสวดี บุตรพลวง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วย)
087-3031914
นางสาวมณฑิรา  ฟูปิง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร.083-5676847
นางสาวทักษนันท์  แขมหอม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร.099-3626196 

นางสาวเพียงขวัญ สงวนศักดิ์
 นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร.080-1242664
นางสาวรุ่งอรุณ  หงษ์ทอง
นักส่งเสริมพัฒนาชุมชน
โทร.089-5589708 
นางพรทิพย์ เม็งเงิน
นักจัดการงานทั่วไป
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
โทร.089-4337427 
นางสาวกุลิสรา ยอดวงศ์ 
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
โทร.082-3843922

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายสุภาพ  บุญสว่าง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
โทร.081-8201962

นางชลิตา ลชิตาวงศ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(ผู้ช่วย)
โทร.091-8530564


นางสาวณัฐรดา เมืองลือ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร.091-4449935

นางสาวศิริลักษณ์ นันตา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วย)
โทร.081-5314282

การกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

 

 

ส.อ.กฤษฎา ขำสว่าง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
โทร.081-8201864

นางสาวศิริกัลยา วงศ์ใต้
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร.081-1120465
นางพรรณี ทองแสง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โทร.081-2872247
นางสาวสุพัฒนา ว่องไว 
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร.08 5716 0667
นางสาวจุฑารัตน์ พิทักษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร.089-4290540
นางวรรณภา ตาคำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร.086-1907476

 นางสาวธนิดา สันติสกุลธารา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
โทร.096-7137184
 
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปราณี พรมวิชัย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
โทร.085-7088463

นางสาววาสนา นพคุณ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร.089-8352802
นายบรรจบ บุญตา
พนักงานพิมพ์
โทร.089-8528485

นางสาวประไพรพักตร์ เรืองศรี
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
โทร.082-7789454
นายสินัฐ พันธุวัง
พนักงานขับรถ
โทร.061-2749165
(Visited 1 times, 1 visits today)