โครงสร้าง/บุคลากร

Share

นายอาทร พิมชะนก

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

 

 

นายวิทยา ชุมภูคำ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
โทร.081-8201886

นางลัดดา พรหมเมือง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
โทร.081-8201876

นางสโนไวท์ สุขทวีสถิตย์กุล
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ
โทร.081-8201962

นายบัญญัต กันทะวงศ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร.081-8201864

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายวิทยา ชุมภูคำ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
โทร.081-8201886

นายวุฒิกร  โคจรรุ่งโรจน์
 นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(ผู้ช่วย)
โทร 094-7039801
นางเสาวภาคย์ นิ่มนวล
 นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(ผู้ช่วย)
โทร.089-7567659
นางสุทธิพร ศรีฤทธิสกุล 
 นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร 084-1722345
นางเพียงขวัญ สงวนศักดิ์ 
 นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร 080-1242664

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางลัดดา พรหมเมือง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
โทร.081-8201878
 

นายบัญญัติ อักษรศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(ผู้ช่วย)
โทร 089-7551409
นางเสาวลักษณ์ ทะปัญญา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(ผู้ช่วย)
โทร 089-7551409

นายวุฒิชัย  ไชยกาญจน์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร.092-7597759 

นายสุพจน์ วงค์จันทร์เสือ
 นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร.095-9351544 
นางสาวทักษนันท์  แขมหอม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร.099-3626196 
นางสาวมณฑิรา  ฟูปิง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร.083-5676847
นางสาวรุ่งอรุณ  หงษ์ทอง
นักส่งเสริมพัฒนาชุมชน
โทร.089-5589708 
นางพรทิพย์ เม็งเงิน
นักจัดการงานทั่วไป
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
โทร.089-4337427 
นางสาวจิราวรรณ  ไสยรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

โทร.088-2691747
นางสาวกุลิสรา ยอดวงศ์ 
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
โทร.082-3843922

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสโนไวท์ สุขทวีสถิตย์กุล
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
โทร.081-8201962

นายวิญญู  บุญสุวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(ผู้ช่วย) 
โทร.083-3002334

นายเอกฉัตร กันหอม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(ผู้ช่วย)
โทร.094-7479191


นางสาวสุรัสวดี บุตรพลวง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร.087-3031914

ฝ่ายอำนวยการ

นายบัญญัต กันทะวงศ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
โทร.081-8201864

นางสาวศิริกัลยา  วงศ์ใต้
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร.081-1120465
นางพรรณี  ทองแสง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โทร.081-2872247
นางสาวสุพัฒนา ว่องไว 
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
โทร.08 5716 0667
นางสาวจุฑารัตน์ พิทักษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร.089-4290540
นางวรรณภา  ตาคำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร.086-1907476

นางสาวกรสุภา คำมาลัย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
โทร. 0910293877
นางสาวกนกพร ปู่ดอก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
โทร.080-8491785

นางสาววาสนา นพคุณ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร.089-8352802
นายบรรจบ  บุญตา
พนักงานพิมพ์
โทร.089-8528485

นางสาวประไพรพักตร์ เรืองศรี
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
โทร.082-7789454
นายกฤตณรงค์  วันนะ
พนักงานขับรถ
โทร.084-4864293

อาสาพัฒนา ปี 2563

นายบดินทร์ หล้าคำมี
อาสาพัฒนา
โทร.0613178519
ว่าที่ร้อยตรีหญิง กัลญา สมจันทร์ 
อาสาพัฒนา
โทร.0882506747
นายบูรพา วิริยะสิริโรจน์
อาสาพัฒนา
โทร.0642124313

นายวิศรุต ไชยพรมมา
อาสาพัฒนา
โทร.0982347765
นางสาวณัฏฐนันท์ ภู่หนู
อาสาพัฒนา
โทร.0644269148
(Visited 1 times, 1 visits today)