ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เชียงใหม่ จัด การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่ (ศจพ.จ.) ครั้งที่ 3/2565