ข่าวประชาสัมพันธ์

📣📸พช.เชียงใหม่ลงพื้นที่ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานการพิจารณารางวัล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม (แหนบทองคำ) ณ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

📣📸จังหวัดเชียงใหม่จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล รุ่นที่ 1 อำเภอแม่แจ่ม

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวหน้าชุดวิทยากรจิตอาสาพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ประเมินความพร้อมของพื้นที่และเตรียมฐานเรียนรู้ ในการฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

📣📸พช.เชียงใหม่ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล VDO Conference