ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เชียงใหม่ ร่วมพิธีมอบบ้าน ครัวเรือน ซ่อม สร้าง บ้านสร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจน คนเชียงใหม่ ตามโครงการศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.) อำเภอสันป่าตอง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมจัดแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลงานการดำเนินการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดเชียงใหม่