ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เชียงใหม่ ประชุม ผู้บริหารและนักวิชาการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชน ประจำเดือน สิงหาคม