ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้า “ติดตามการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับพื้นที่” อำเภอดอยสะเก็ด