อำเภอแม่ริม

📢พช.แม่ริม : ร่วมกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ติดตามครัวเรือนเป้าหมายการสนับสนุนอาชีพตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ (ข่าวที่ 5-07-65)

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายบัญญัต กันทะวงศ์ พัฒนาการอำเภอแม่ริม มอบหมายนางสาวศิริลักษณ์ เกียรติพรานนท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้นำชุมชน อสม. และเจ้าหน้าที่ป่อเต็กตึ๊ง ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนเป้าหมายการสนับสนุนอาชีพตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน และ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซึ่งเป็นครัวเรือนในระบบ TPMAP ที่ขอรับการสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ประกอบอาชีพ "ขายลูกชิ้นปิ้ง" จากมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง ทั้งนี้ ทางมูลนิธิได้พิจารณาครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ด้านรายได้ และต้องเป็นครัวเรือนที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะสามารถพัฒนาตนเองสร้างงานสร้างอาชีพได้ 📍ณ ครัวเรือนนางจันทร์ดี เขียวตุ้ย หมู่ที่ 3 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 📷พช.แม่ริม: ภาพ/ข่าว📷 #CDD #ChangeForGood #กรมการพัฒนาชุมชน
อำเภอแม่ริม

📢พช.แม่ริม : เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอพพลิเคชั่น “Click ชุมชน” ให้ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (ข่าวที่ 4-07-65)

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.30 น. นายบัญญัต กันทะวงศ์ พัฒนาการอำเภอแม่ริม มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวการใช้งานแอพพลิเคชั่น “Click ชุมชน” แพลตฟอร์มกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อบริการดิจิทัลการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็วและใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและพัฒนา ความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น 📍ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 📷พช.แม่ริม: ภาพ/ข่าว📷 #CDD #ChangeForGood #กรมการพัฒนาชุมชน
อำเภอแม่ริม

📢อำเภอแม่ริม : ประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล อำเภอแม่ริม ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (ข่าวที่ 03-07-65)

วันที่7กรกฎาคม2565 เวลา 09.00 น. นายมานิตย์ ไหวไว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทน นายอำเภอแม่ริม เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอแม่ริม และกำนันทุกตำบล ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 พร้อมด้วย นายบัญญัต กันทะวงศ์ พัฒนาการอำเภอแม่ริม โดยมีวาระเข้าประชุมฯ ดังนี้ 1. โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอแม่ริม ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานเดือนมิถุนายน 2565 โดยทีมปฏิบัติการระดับตำบลและทีมพี่เลี้ยง ลงติดตามตรวจเยี่ยมและให้การสนับสนุนการช่วยเหลือตามตัวชี้วัดที่ครัวเรือนตกเกณฑ์ ในมิติ 5 ด้าน รวม 8 ตำบล จำนวน 304 ครัวเรือน มีครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้น รวม 290 ครัวเรือน ดังนี้ 1) ตำบลริมเหนือ มีครัวเรือนยากจนเป้าหมาย 1 ครัวเรือน ดำเนินการช่วยเหลือตามตัวชี้วัด 1 ครัวเรือน 2) ตำบลห้วยทราย มีครัวเรือนยากจนเป้าหมาย 3 ครัวเรือน ดำเนินการช่วยเหลือตามตัวชี้วัด 3 ครัวเรือน 3) ตำบลแม่แรม มีครัวเรือนยากจนเป้าหมาย 26 ครัวเรือน ดำเนินการช่วยเหลือตามตัวชี้วัด 26 ครัวเรือน 4) ตำบลดอนแก้ว มีครัวเรือนยากจนเป้าหมาย 10 ครัวเรือน ดำเนินการช่วยเหลือตามตัวชี้วัด 10 ครัวเรือน 5) ตำบลสันโป่ง มีครัวเรือนยากจนเป้าหมาย 17 ครัวเรือน ดำเนินการช่วยเหลือตามตัวชี้วัด 17 ครัวเรือน 6) ตำบลโป่งแยง มีครัวเรือนยากจนเป้าหมาย 44 ครัวเรือน ดำเนินการช่วยเหลือตามตัวชี้วัด 31 ครัวเรือน 7) ตำบลขี้เหล็ก มีครัวเรือนยากจนเป้าหมาย 185 ครัวเรือน ดำเนินการช่วยเหลือตามตัวชี้วัด 184 ครัวเรือน 📍ณ หอประชุมอำเภอแม่ริม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 📷พช.แม่ริม: ภาพ/ข่าว📷 #Chang for good #กรมการพัฒนาชุมชน #กระทรวงมหาดไทย
อำเภอสะเมิง

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง

องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง ภายหลังได้วิจัยและสร้างพันธุ์พืชใหม่มาขึ้นทะเบียนพันธุ์หลายชนิด พร้อมนำไปต่อยอดสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรชาวเขาเผ่าไทลื้อ และคนพื้นเมือง กว่า 1,000 ครัวเรือน บ่ายวันนี้ (6 ก.ค. 65) พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ได้เดินทางไปติดตามและตรวจเยี่ยมพื้นที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในปี 2565 สถานีเกษตรหลวงปางดะได้วิจัยเพื่อสร้างพันธุ์พืชใหม่ พร้อมทั้งขึ้นทะเบียนพันธุ์ และส่งเสริมให้แก่เกษตรกรนำไปทดลองเพาะปลูก อาทิ ว่านสี่ทิศ ควินัว งาหอม  นอกจากนี้ สถานีเกษตรหลวงปางดะ ยังเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชเขตหนาว เขตร้อน ไม้ตัดดอก และอื่นๆ อีกจำนวน 12 ชนิด รวม 288 สายพันธุ์ และได้ส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรชาวเขาเผ่าไทลื้อ และคนพื้นเมือง 16 หมู่บ้าน รวม1,865 ครัวเรือน โดยผลผลิตหลักของสถานีเกษตรหลวงปางดะ ได้แก่ ข้าวโพดหวาน มันเทศญี่ปุ่น กุยช่ายขาว ฟักบัตเตอร์นัท ควินัว และอาโวคาโด จากนั้น องคมนตรี ได้ตรวจเยี่ยมฟาร์มวิจัยและพัฒนาปศุสัตว์  ซึ่งเป็นฟาร์มที่รักษาสายพันธุ์สัตว์ปีก จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ไก่เบรส ไก่กระดูกดำขนดำ ไก่กระดูกดำขนขาว ไก่ฟ้าคอแหวน ไก่เล็กฮอร์น  และมีการผลิตลูกพันธุ์ไก่กระดูกดำ ไก่ลูกผสมสามสาย เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีน ไก่เล็กฮอร์นเพศเมีย เพื่อผลิตไก่ไข่อินทรีย์ โดยได้รับใบประกาศเกียรติคุณฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ต้นแบบ BCG model จากกรมปศุสัตว์ในปีนี้ และยังได้รับการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิตพืชอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตร และ IFOM ในการนี้ องคมนตรี ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมแปลงข้าวโพดในนาของเกษตรกรบ้านแม่สาบ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการใช้พื้นที่เกษตรอย่างคุ้มค่า อีกด้วย เดดิตภาพข่าว : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่:เชียงใหม่นิวส์
อำเภออมก๋อย

พช.อมก๋อยลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดเชียงใหม่ ตามแผนด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2565

พช.อมก๋อยลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดเชียงใหม่ ตามแผนด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2565 วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. พช.อมก๋อยนำโดยนางสาวชญาภา ศิริวรรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภออมก๋อย นายจักรพงศ์ บุญเรือง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวจงกลนี สอนทองมา อาสาพัฒนา ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดเชียงใหม่ ตามแผนด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2565 พื้นที่ ม.1 บ้านหลวง ต.ยางเปียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดเชียงใหม่ ตามแผนด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2565 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โครงการบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” และ “90 พรรษา 999 สมทบทุนศรัทธา ทุนปัญญา กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม”  โดยได้มีการทำกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพยกระดับหมู่บ้านกองทุนแม่ของของแผ่นดิน สู่สถานะ A หรือ B ด้วยแบบตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 ทบทวนความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในการดำเนินงานโครงการ ขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน และร่วมกันค้นหาแนวทางในการวางแผนปฏิบัติการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ม.1 บ้านหลวง ต.ยางเปียง #พช.เชียงใหม่ #อ.อมก๋อย #สพอ.อมก๋อย//รายงาน  
อำเภอแม่ออน

พช.แม่ออน ติดตามการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา

🌾 พช.แม่ออนติดตามการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” 🌾 วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ออน โดยนายเอกฉัตร กันหอม พัฒนาการอำเภอแม่ออน  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยือนและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ "โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน"  ปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่ต.ออนเหนือ ต.ออนกลาง ต.บ้านสหกรณ์ และต.ห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ รวมจำนวน 8 แปลง ซึ่งเจ้าของแปลงมีบริหารจัดการใช้ประโยชน์จากที่ดิน น้ำ การปลูกพืช ไม้ผล การเลี้ยงสัตว์ เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ต่อไป •พช.แม่ออน รายงาน• https://youtu.be/P1pSs-0dqqM
อำเภอสะเมิง

การประชุม หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอและประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 4 และ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายณฐกร ภัทรวนนท์ นายอำเภอสะเมิง ได้ เป็นประธานในการประชุม หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2565  และประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสะเมิง เพื่อแจ้งและหารือข้อราชการต่างๆ ในการขับเคลื่อนนโยบายและการดำเนินงานที่สำคัญไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ในการนี้ นายทินกร  มาชม พัฒนาการอำเภอเข้าร่วมประชุมรายงานตัวต่อที่ประชุม และบูรณาการทำงานประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนต่อที่ประชุม  และมอบหมายให้ ประธาน กพสอ. นำกิจกรรมจัดหาทุนช่วยเหลือครัวเรือนยากจน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการพัฒนางานในพื้นที่ ต่อไป
อำเภอแม่วาง

อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบท เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายพีระศักดิ์ ธีรบดี นายอำเภอแม่วาง เป็นประธานในการประชุมกำนัน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 พร้อมทั้งได้มอบทุนอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบท เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  90 พรรษา 12 สิงหาคม  2565 โดยมีนายมนตรี แดนเขตต์ พัฒนาการอำเภอแม่ริม รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอแม่วาง กล่าวรายงาน  ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสบทบทุนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวแม่วาง ดำเนินงานโดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่วาง (กพ.สอ.แม่วาง)  จำนวน 2 ราย  ประกอบด้วย เด็กหญิงสุธาสินี ปวงจันทร์  อายุ 4 ปี 3 เดือน  อยู่บ้านเลขที่  10  หมู่ที่ 8  ตำบล         ทุ่งรวงทอง  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน  1,000 บาท เด็กชายกรวริชญ์ นภาคีรีรมย์  อายุ  3 ปี 4  เดือน  อยู่บ้านเลขที่  155  หมู่ที่ 14  ตำบลแม่วิน  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน  1,000  บาท   ในการนี้ นางเกศริน ตุ่นแก้ว ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่วาง (กพ.สอ.แม่วาง ) พร้อมด้วยทีมงาน ได้เข้าร่วมกิจกรรม และมอบเงินสมทบทุนซ่อมสร้างบ้านครัวเรือนยากจน  ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอแม่วาง  จำนวน  1,000  บาท ณ ศาลาประชาคมอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่   #ทีมงานประชาสัมพันธ์ สพอ.แม่วาง  #สถานีข่าวพช เชียงใหม่CNS #CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmit #WorldSoilDay
อำเภออมก๋อย

พช.อมก๋อยร่วมประชุมความคืบหน้าอมก๋อยโมเดลและแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พช.อมก๋อยร่วมประชุมความคืบหน้าอมก๋อยโมเดลและแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. พช.อมก๋อยนำโดยนางสาวชญาภา ศิริวรรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภออมก๋อยร่วมประชุมความคืบหน้าอมก๋อยโมเดลและแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566   ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภออมก๋อย   #พช.เชียงใหม่ #อ.อมก๋อย #สพอ.อมก๋อย//รายงาน