อำเภอกัลยาณิวัฒนา

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการอำเภอกัลยาณิวัฒนา (กบอ.) ครั้งที่ 2/2566

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกัลยาณิวัฒนา โดยนายพงศกร สัตตนาโค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอกัลยาณิวัฒนา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจฯ และการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการอำเภอกัลยาณิวัฒนา (กบอ.) ครั้งที่ 2/2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา การประชุมในครั้งนี้มี นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฯ ได้เเจ้งข้อราชการ ดังนี้ 1. การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอกัลยาณิวัฒนา ในระยะที่ 2 2. ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ประจำปี 2566 ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ 3. การดำเนินงาน ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญญาของเศรษฐกิจพอเพียง #ทีมพช.กัลยาณิวัฒนา #PowerOfLess #CDDChaiprakan #กรมการพัฒนาชุมชน #60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน #Change For Good #ผ้าไทยใส่ให้สนุก #ปลูกผักสวนครัว #สร้างความมั่นคงทางอาหาร #SDGsforAll #กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข
อำเภอกัลยาณิวัฒนา

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 2/2566

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกัลยาณิวัฒนา โดยนายพงศกร สัตตนาโค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอกัลยาณิวัฒนา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 2/2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 การประชุมในครั้งนี้มี นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฯ ได้เเจ้งข้อราชการ ดังนี้ 1 เรื่องการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอกัลยาณิวัฒนา โดยการทบทวนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนให้ดีขึ้น ตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จำนวน 1,173 ครัวเรือน จำนวน 4,967 คน 2 การแจ้งประชาสัมพันธ์การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2566 ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ช่วงเวลาดำเนินการจัดเก็บข้อมูลช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2566 ผ่านช่องทาง smart bmn.cdd.go.th โดยอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลจปฐที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาแต่งตั้งตามคำสั่งอำเภอฯ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกท่านช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้จัดเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนต่อไป #ทีมพช.กัลยาณิวัฒนา #PowerOfLess #CDDChaiprakan #กรมการพัฒนาชุมชน #60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน #Change For Good #ผ้าไทยใส่ให้สนุก #ปลูกผักสวนครัว #สร้างความมั่นคงทางอาหาร #SDGsforAll #กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #อาสาพัฒนา
อำเภอแม่ริม

📢อำเภอแม่ริม : ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล อำเภอแม่ริม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (ข่าวที่ 02)

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.15 น. นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอแม่ริม เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล อำเภอแม่ริม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ในการนี้นายมนตรี แดนเขตต์ พัฒนาการอำเภอแม่ริม เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีวาระเข้าประชุมฯ ดังนี้ 1.รายงานผลความก้าวหน้าโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2.โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2566 3.โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการและกิจกรรมการท่องเที่ยวสินค้าและบริการ 4.การส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในหมู่บ้าน กข.คจ. 📍ณ หอประชุมอำเภอแม่ริม (ชั้น 2) 📷พช.แม่ริม: ภาพ/ข่าว📷 #Chang for good #กรมการพัฒนาชุมชน #กระทรวงมหาดไทย
อำเภอแม่ริม

📢อำเภอแม่ริม : ดำเนินการประกาศวาระอำเภอแม่ริม และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อน “ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตำบลโป่งแยง (ข่าวที่ 01

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอแม่ริม เป็นประธานประกาศวาระอำเภอแม่ริม "การขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" และการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อน “ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตำบลโป่งแยง ในการนี้นายมนตรี แดนเขตต์ พัฒนาการอำเภอแม่ริม และทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อน “ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตำบลโป่งแยง โดยมีผู้เข้าร่วมลงนามในครั้งนี้ ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ นายก อบต.โป่งแยง ผู้นำชุมชน กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน/ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)/ คณะกรรมการพัฒนาสตรี โดยกิจกรรมขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งเพื่อวางแผนกิจกรรมและเป้าหมายพัฒนาให้มีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 📍ณ หอประชุมอำเภอแม่ริม (ชั้น 2) 📷พช.แม่ริม: ภาพ/ข่าว📷 #Chang for good #กรมการพัฒนาชุมชน #กระทรวงมหาดไทย
อำเภอไชยปราการ

 CDDChaiprakan เข้าร่วมประชุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอไชยปราการ

🛖🛖พระเจ้าพรหมสร้างเมือง รุ่งเรืองวัฒนธรรม งามล้ำถ้ำตับเตา เมืองเก่าไชยปราการ   วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น.  นายวัชระ เทพกัน นายอำเภอไชยปราการ เป็นประธานการประชุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอไชยปราการ และมอบแนวนโยบายในการส่งเสริมอาชีพ พัฒนาสินค้าในท้องถิ่น และฝากให้ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของไชยปราการให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและคนทั่วโลก ทั้งนี้ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือสตรีเรื่องการจัดทำโครงการขอรับเงินอุดหนุน และร่วมวางแผนการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีปี 66 ร่วมกัน นำโดยนางสาวศรีไพร อภิชัย ประธานกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอไชยปราการ            ในการนี้นางสาวมณฑิรา ฟูปิง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอไชยปราการเข้าร่วมในการประชุม และประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุน เงินทุนอุดหนุน และเงินทุนหมุนเวียนอีกด้วย ณ ห้องประชุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ #ทีมพช ไชยปราการ #PowerOfLess #CDDChaiprakan #กรมการพัฒนาชุมชน #60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน #Change For Good #ผ้าไทยใส่ให้สนุก #ปลูกผักสวนครัว #สร้างความมั่นคงทางอาหาร #SDGsforAll #กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #อาสาพัฒนา #อสพ.74  
อำเภอไชยปราการ

 CDDChaiprakan จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.)

🛖🛖พระเจ้าพรหมสร้างเมือง รุ่งเรืองวัฒนธรรม งามล้ำถ้ำตับเตา เมืองเก่าไชยปราการ   วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น.  นายอุทัย สอนจีน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครอง อำเภอไชยปราการ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.) ตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน กิจกรรมหลักการยกระดับคุณภาพครัวเรือนยากจน            ในการนี้นางสาวมณฑิรา ฟูปิง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอไชยปราการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนไชยปราการมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ และเพื่อพิจารณาดังนี้ สรุปผลการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2565 แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2566 กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานในระบบTPMAP ปี 2565 และ ปี 2566 กำหนดเวลาการบันทึกข้อมูลครัวเรือนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากระบบ ThaiQM/กลุ่มเปราะบาง หรือข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ลงในระบบ TPMAP Logbook ภายในเดือนมีนาคม 2566 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75% ดำเนินงานลงพื้นที่เป็นรายครัวเรือน เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาด้วยปฏิบัติการ 4ท กำหนดแนวทางการแก้ไข และติดตาม ดูแล การให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลการให้ความช่วยเหลือในระบบ TPMAP logbook ยึดฐานครัวเรือนเป้าหมาย 31 ตุลาคม 2565 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566 อีกทั้งนำเรื่องโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ครัวเรือนยากจนกลุ่มเป้าหมาย 220 ครัวเรือน กิจกรรม และแนวทางที่จะดำเนินงาน แนวทางส่งเสริม และสนับสนุนให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ จำนวน 1 ราย คือนาย ติ๊บ นารังศรี ระดมทุนโครงการซ่อมสร้างบ้านเพื่อดำเนินการช่วยเหลือ การประสานเทศบาลตำบลไชยปราการเพื่อจัดหาพื้นที่สาธารณะเตรียมพร้อมสำหรับโครงการ ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ ในการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน เพื่อการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยการ บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองได้และได้ขับเคลื่อนการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ สร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนยากจนเป้าหมายใน 5 มิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ และด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ โดยกำหนดเป้าหมายครอบคลุมครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อ 22 ปี พ.ศ. 2562 และครัวเรือนยากจนจากข้อมูลสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า TPMAP หรือ Thai People Map and Analytics Platform ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ #ทีมพช ไชยปราการ #PowerOfLess #CDDChaiprakan #กรมการพัฒนาชุมชน #60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน #Change For Good #ผ้าไทยใส่ให้สนุก #ปลูกผักสวนครัว #สร้างความมั่นคงทางอาหาร #SDGsforAll #กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #อาสาพัฒนา #อสพ.74
อำเภออมก๋อย

พช.อมก๋อย ลงพื้นที่มอบบ้านและมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ตามแผนการขจัดความยากจนฯ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่บ้านตุงติง หย่อมบ้านดินดำ หมู่ที่ 11 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 26 มกราคม 2566 ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ ดวงจินดา นายอำเภออมก๋อย ประธานคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) อำเภออมก๋อย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรการหมู่บ้าน ลงพื้นที่มอบบ้านและมอบถุงยังชีพให้ความช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกับประชาชนตามแผนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) อำเภออมก๋อย ครัวเรือนของนางสาวนุแหน่ นามอุษา ณ บ้านตุงติง หย่อมบ้านดินดำ หมู่ที่ 11 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ นายยศวีร์ คงสวัสดิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภออมก๋อย ได้ร่วมลงพื้นที่มอบบ้านและมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ตามแผนการขจัดความยากจนฯ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้ด้วย อำเภออมก๋อย มุ่งดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในหลักคิดที่ว่า “หน้าที่ของฝ่ายปกครอง คือทำให้ประชาชนทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น” โดยการขับเคลื่อนผ่านศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการบรรเทาความเดือดร้อนให้สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
อำเภออมก๋อย

พช.อมก๋อย และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภออมก๋อย เข้าร่วมกิจกรรมครบรอบ 54 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาภายใต้แนวคิด “รวมพลังจิตอาสา ขับเคลื่อนสังคมไทย ด้วยใจพอเพียง” จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ครบรอบ 54 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาภายใต้แนวคิด “รวมพลังจิตอาสา ขับเคลื่อนสังคมไทย ด้วยใจพอเพียง” จังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายประยุกต์ สุดธัญญรัตน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวรายงานการจัดงานดังกล่าว ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม พัฒนาการอำเภอทั้ง 25 อำเภอ ประธานชมรมอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอ จาก 25 อำเภอ ผู้นำอช. /อช. และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ในการนี้ นายยศวีร์ คงสวัสดิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภออมก๋อย มอบหมาย ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัลญา สมจันทร์ อาสาพัฒนา และนายเฉลิมเกียรติ แก้วสมวาง อาสาพัฒนา ร่วมประสานผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำ อช.) อำเภออมก๋อย จำนวน 4 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งกิจกรรมครบ 54 ปี ผู้นำ อช. ภายใต้แนวคิด “รวมพลังจิตอาสา ขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยใจพอเพียง”มีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดังนี้ 1.กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อนำรายได้สมทบกองทุนอาสาพัฒนาชุมชน เป็นทุนในการปฏิบัติภารกิจ 10 ข้อ ของกรมการพัฒนาชุมชนในการดำเนินงาน ของชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 2.กิจกรรมแสดงพลังอาสาพัฒนาชุมชน ได้แก่ การอ่านสารรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย และกล่าวคำปฏิญาณตน 3.กิจกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจของ อช. / ผู้นำ อช. ที่ผ่านมา และประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนพัฒนาตำบลของผู้นำ อช. ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4.กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 5.การมอบเกียรติบัตรแก่ ผู้นำ อช.ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2566 ซึ่งอำเภออมก๋อย มีผู้ได้รับคัดเลือกเป็น ผู้นำ อช. ดีเด่น ประจำปี 2566 คือ 1.นายปิยะ มณีเกยูร ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลแม่หลอง (สบโขง) 2.นางนริศรา เรวดีภูมิ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลแม่หลอง (สบโขง) #CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #สพอ.อมก๋อย #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #WorldSoilDayCDD #อาสาพัฒนา อสพ. รายงานข่าว