อำเภออมก๋อย

พช.อมก๋อย จัดประชุมคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ครั้งที่ 1/ 2565

พช.อมก๋อย จัดประชุมคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)  ครั้งที่ 1/ 2565 วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 11.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออมก๋อย นำโดยนางสาวชญาภา ศิริวรรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภออมก๋อย พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และอาสาพัฒนา จัดประชุมคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนที่มีผลงานดีเด่นด้านการขับเคลื่อนงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 จ่ายค่าตอบแทนผู้นำ อช. ไตรมาสที่ 1 และแจ้งกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 53 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อช.แก้จน พัฒนาคน สร้างชุมชนพอเพียง”ที่จะจัดขึ้น ณ วันเจ็ดยอด พระอารามหลวง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 27 มกรคม 2565 เวลา 08.00-13.00 น. พร้อมทั้งนำเมล็ดพันธ์ผักหรือต้นกล้ามาร่วมแบ่งปันในกิจกรรมแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ผัก และร่วมพูดคุยถึงวิธีการทำงานจับเก็บข้อมูลจปฐ. ประจำปี 2565 ร่วมกันต่อไป ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภออมก๋อย ชั้น 2 #พช.เชียงใหม่ #อ.อมก๋อย #สพอ.อมก๋อย//รายงาน
อำเภอแม่ริม

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่ริม ครั้งที่ 1/2565

📢📢วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริม ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่ริม ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ริม โดยมีนายมานิตย์ ไหวไว ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) เป็นประธานที่ประชุม 👉โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่ริม และติดตามการชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพร้อมให้คำแนะนำแก่สมาชิกกองทุนฯที่กู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพจำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มต่อยอดขยายฐานการผลิตปลาทูและปลาทูมัน และกลุ่มต่อยอดขยายฐานการผลิตโต๊ะ เก้าอี้ผ้าแม้ว
อำเภอเชียงดาว

อำเภอเชียงดาว ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วางแผนขับเคลื่อนงานนัดแรก

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายฉัตรเทพ เพิ่มทรัพย์ ปลัดอาวุโล รักษาราชการแทนนายอำเภอเชียงดาว ได้เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเชียงดาว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงดาว ชั้น ๒ นายนัทธี ธงทอง พัฒนาการอำเภอเชียงดาว เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ได้นำเรียนวาระต่อที่ประชุม ดังนี้ ๑. การจัดสรรงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ๒. การอนุมัติโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ โดยอำเภอเชียงดาว ได้รับอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียนจำนวน ๔ โครงการ เป็นเงิน ๓๙๐,๐๐๐ บาท ๓. การพักชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามมาตรการฯ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ๔. การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้งประเภทบุคคลและองค์กร ในการนี้ได้ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ ได้เชิญชวนผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว ทั้งนี้ สำนักงานเลขาฯ ได้ดำเนินการการจัดการประชุมภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ อย่างเคร่งครัด
อำเภอพร้าว

พช.พร้าว เตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 20 มกราคม 2565         นางศรีวรา สมเกตุ พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ขนาด 1 ไร่ ของครัวเรือนผู้เข้าร่วมโครงการพื้นที่อำเภอพร้าว จำนวน 2 แปลง ได้แก่ 1. แปลงนายวรพจน์ มณีวรรณ์ บ้านโล๊ะป่าตอง หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำแพร่ ขนาด 1 ไร่ 3. แปลงนายพัฒนา คงฆะรัตน์ บ้านช่างคำ หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง ขนาด 1 ไร่ ซึ่งได้มีการสำรวจความพร้อมของแปลง และชี้แจงแนวทางในการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ให้สอดคล้องกับแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งชี้แจงการปรับพื้นที่ตามแบบมาตรฐานกรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ซึ่งครัวเรือนผู้เข้าร่วมโครงการ ได้มีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการอย่างเต็มที่ โดยพื้นฐานเป็นครัวเรือนที่มีแนวทางปฏิบัติตามหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่อยู่แล้ว และมีความภาคภูมิใจที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต
อำเภอพร้าว

พช.พร้าว ประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ประจำเดือน มกราคม 2565

วันที่ 20 มกราคม 2565 นางศรีวรา สมเกตุ พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ดำเนินการประชุมประจำเดือนมกราคม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และร่วมกันวางแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว
อำเภอเมืองเชียงใหม่

พช.เมืองเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

วันที่ 17 มกราคม 2565 นายสุวรรณ เกตุดำ พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ มอบหมายให้นางพรชลี มีบุญ และนางสุมณฑา​ สาวงษ์​ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ​ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง​ โดยมี​ นาง​จิตตานาถ ปันใหว​ หัวหน้าคณะทำงาน​ขับเคลื่อนฯ เป็นประธานการประชุม​ และได้รับเกียรติจากนางรุ่งฟ้า​ ประสิทธิ์​ ผอ.กองสวัสดิการสังคม​ ทต.หนองป่าครั่ง​ เข้าร่วมการประชุม​และบูรณาการขับเคลื่อน​การทำงานร่วมกัน ณ​ อาคารเอนกประสงค์บ้านหนองป่าครั่ง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองป่าครั่ง​ อำเภอเมืองเชียงใหม่​ จังหวัดเชียงใหม่​
อำเภอเชียงดาว

พช.เชียงดาว ดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์จัดการทุนชุมชน เพื่อการบูรณาการกลไกกองทุนในชุมชน ให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบ

วันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายนัทธี ธงทองพัฒนาการอำเภอเชียงดาว พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ ดำเนินกิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน โครงการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ณ บ้านแม่ป๋าม หมู่ที่ 3 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวศรัณย์ภัทร รังษี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งและการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน และนางสาวจินต์จุฑา จำมี วิทยากรจาก ธกส.เชียงดาว บรรยายในหัวข้อ 3 รู้ สู่ 12 แนวทางสว่างทางการเงิน ช่วยรักษาสุขภาพการเงินของคุณ ให้แข็งแรงและมีภูมิต้านทาน โดยทีม พช.เชียงดาว ได้นำเวทีเพื่อร่วมกันวางแผนการจัดตั้งและดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ร่วมกับแกนนำหมู่บ้านและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง โดยได้กำหนดสถานที่ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ บ้านโป่ง ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ ได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด #งานประชาสัมพันธ์ #สพอ.เชียงดาว #ChangeForGood #CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
อำเภอไชยปราการ

พช.ไชยปราการ เข้าร่วมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม (แหนบทองคำ) ประจำปี 2565

วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม (แหนบทองคำ) ประจำปี 2565 ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม (แหนบทองคำ) ประจำปี 2565 ณ หอประชุมศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ผาแดง บ้านถ้ำง๊อบ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่   โดยมี นายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอไชยปราการ เป็นประธานในการต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอไชยปราการ ทหาร ตำรวจ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านถ้ำง๊อบ   ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยปราการ นำโดย นางสินิทธิ์ ณ น่าน พัฒนาการอำเภอไชยปราการ พร้อมด้วย นายภาคภูมิ ตั๋นพิงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวนภัทร วงค์คม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้เข้าร่วมการคัดเลือกและประเมินผลฯ ดังกล่าวด้วย   ซึ่งอำเภอไชยปราการได้ทำการคัดเลือกนายกิติพงษ์ ศุภอภิรดีเพชร ผู้ใหญ่บ้าน บ้านถ้ำง๊อบ ม.6 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เป็นตัวแทนในการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม (แหนบทองคำ) ประจำปี 2565 ดังกล่าว อันเนื่องมาจากเป็นผู้ใหญ่บ้านที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน ในการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้เกิดความเจริญ ด้วยแรงกายและแรงใจอย่างมุ่งมั่น โดยได้ปกครองคนในชุมชน ภายใต้ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ได้อย่างสงบสุข กอปรกับคณะกรรมการหมู่บ้านช่วยกันบริหารจัดการชุมชน มีความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นหมู่บ้านต้นแบบในการบริหารจัดการปัญหาด้านยาเสพติด ด้านงานปกครอง งานสงเคราะห์ชุมชน งานพัฒนาอาชีพ อนุรักษ์ป่าไม้สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ การบริหารจัดการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้อย่างดี ตลอดจนเป็นพื้นที่ต้นแบบในการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอ ให้เป็นพื้นที่ศึกษา ดูงาน ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอไชยปราการ ที่สร้างรายได้ให้กับคนในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างทั่วถึง   Chang for good สารสนเทศ สพอ.ไชยปราการ #กรมการพัฒนาชุมชน #กระทรวงมหาดไทย #สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยปราการ
อำเภอเมืองเชียงใหม่

พช.เมืองเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

วันที่ 19 มกราคม 2565 นายสุวรรณ เกตุดำ พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ มอบหมายให้นางพรชลี มีบุญ และนางสุมณฑา​ สาวงษ์​ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ​ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม โดยมี​ นาง​สุรัตน์ สายอุดม หัวหน้าคณะทำงาน​ขับเคลื่อนฯ เป็นประธานการประชุม​ และได้รับเกียรติจากนางสุนทรี สุรินทร์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม​ ทต.ฟ้าฮ่าม เข้าร่วมการประชุม​และบูรณาการขับเคลื่อน​การทำงานร่วมกัน ณ​ ห้องประชุมเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่​ จังหวัดเชียงใหม่​ รายงานข่าวโดย : ทีม พช.เมืองเชียงใหม่