อำเภอเมืองเชียงใหม่

พช.เมืองเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP อำเภอเมืองเชียงใหม่

วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสุวรรณ เกตุดำ พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางพรชลี มีบุญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP อำเภอเมืองเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยในที่ประชุมประเด็นร่วมหารือ และพิจารณา ดังนี้ สำรวจ ตรวจสอบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP และการสำรวจความพร้อมการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ในตลาดออนไลน์ การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2564 โดยได้จัดทำพิธีมอบแบบลายผ้ามัดหมี่ ซึ่งออกแบบด้วยพระองค์เอง ซึ่งลาย "ผ้ามัดหมี่ลายขอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" แก่กลุ่มทอผ้าผ่านประธานเครือข่าย OTOP และส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทย รายงานข่าวโดย : ศรัณย์ภัทร รังษี และนันทวัฒน์ เทพสุทา/ทีม พช.เมืองเชียงใหม่
อำเภอฝาง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝาง เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝาง เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่     วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝาง นำโดยนายกิจจา นิรภูมิ พัฒนาการอำเภอฝาง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอฝาง เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรแต่ละฤดูกาลและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอฝางและพื้นที่ใกล้เคียง นิทรรศการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฝาง ครั้งที่ 1 ณ ลานที่ว่าการอำเภอฝาง     ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝาง ได้ประสานกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่อำเภอฝาง เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ในกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ตลอดจนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการ สารสนเทศ พช.ฝาง รายงาน #กรมการพัฒนาชุมชน #กระทรวงมหาดไทย #พัมนาชุมชนอำเภอฝาง
อำเภอเมืองเชียงใหม่

พช. เมืองเชียงใหม่ ประชุมประจำเดือนมีนาคม​ 2564

วันศุกร์​ ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา​ 10.00 น. นายสุวรรณ เกตุดำ พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่​ ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน​ และนพร. อำเภอเมืองเชียงใหม่​​ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยในที่ประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดวางแผนการดำเนินงาน​ โดยมีหัวข้อการประชุมดังนี้ 1. ประชุมชี้แจง เพื่อซักซ้อมการทำงาน ตามบทบาทหน้าที่ ​ของ​ นพร. 2. วางแผนการดำเนินงานกิจกรรมตามแผน ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปี 2564 ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน และจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งติดตามกิจกรรมงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ รายงานข่าวโดย : ศรัณย์ภัทร รังษี และนันทวัฒน์​ เทพสุทา​ / ทีม​ พช​. เมืองเชียงใหม่
อำเภอเมืองเชียงใหม่

พช.เมืองเชียงใหม่ร่วมประชุมคณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลเมืองแม่เหียะ

ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 นายสุวรรณ เกตุดำ มอบหมายให้ นางสุมณฑา สาวงษ์ นางพรชลี มีบุญ และนางสาวศรัณย์ภัทร รังษี นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมประชุมกับคณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลเมืองแม่เหียะ ณ อาคารเอนกประสงค์ วัดตำหนัก (สิริมังคลาจารย์) โดยมีหัวข้อการประชุม ดังนี้ 1.การประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกสตรี 2.ระเบียบการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนฯ 3.รณรงค์การส่วมใส่ผ้าไทย 4.รณรงค์การปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รายงานข่าวโดย : ศรัณย์ภัทร รังษี และ ฐิติรัตน์ หม้อชัยวงค์ /ทีม พช.เมืองเชียงใหม่
อำเภอเมืองเชียงใหม่

สพอ.เมืองเชียงใหม่ ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เดือนมีนาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายจักรรินทร์ สิรินทรภูมิ ปลัดอาวุโสรักษาราชการแทน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เดือนมีนาคม 2564 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ นายสุวรรณ เกตุดำ พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย โดยมีประเด็นนำเข้าที่ประชุม 3 เรื่อง ดังนี้ (1)นำนักพัฒนารัฐบาลดิจิตอล (นพร.) จำนวน 5 คน แนะนำตัว ในที่ประชุมฯ (2)นำเสนอผลการดำเนินงานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ผ่านทาง Video Presentation (3) ชี้แจงแผนการดำเนินงานกิจกรรมงานพัฒนาชุมชน ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ จะดำเนินการ ในช่วงเดือนต่อไป รายงานข่าวโดย : ศรัณย์ภัทร รังษี และ ฐิติรัตน์ หม้อชัยวงค์/ทีม พช.เมืองเชียงใหม่
อำเภอเมืองเชียงใหม่

พช.เมืองเชียงใหม่ ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 2 (วันที่สาม)

ในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายสุวรรณ เกตุดำ พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมทีมวิทยากร ร่วมดำเนินกิจกรรมที่ ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง (วันที่สาม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขีดความสามารถของผู้นำชุมชนให้สามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชนนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ และเพื่อใช้พลังชุมชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ในภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย แกนนำชุมชนตำบลฟ้าฮ่าม จำนวน 15 คน ทั้งนี้ หลักสูตรในวันนี้ ได้แก่ 1. เรียนรู้ความสำเร็จ “โก่งธนูโมเดล/ถอดบทเรียนและการประชาสัมพันธ์ (เช้า) 2. วิเคราะห์หมู่บ้านด้วยเทคนิค AIC/ทำแผนปฏิบัติการ (SWOT Analysis)/สรุปชี้แจงภารกิจการขับเคลื่อน (บ่าย) รายงานข่าวโดย : ศรัณย์ภัทร รังษี /ทีม พช.เมืองเชียงใหม่
อำเภอเมืองเชียงใหม่

🌸🌸พช.เมืองเชียงใหม่ จัดกิจกรรมที่ ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 2 (วันที่สอง)🌸🌸

ในวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ เกตุดำ พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ พาแกนนำชุมชนตำบลฟ้าฮ่าม จำนวน 15 คน ร่วมกัน "เอามื้อสามัคคี" ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ กิจกรรม "เอามื้อสามัคคี" ประกอบด้วย 🌸กิจกรรมทำค้างปลูกผักสวนครัวประเภทไม้เลื้อย 🌸 กิจกรรมทำปุ๋ยหมักใบไม้ 🌸 กิจกรรมตอนกิ่งต้นมะนาว และจัดกิจกรรมเวทีเสวนา บริหารจัดการดิน น้ำ ป่า นำโดย พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่ และทีมวิทยากรจากศูนย์เรียนรู้ฯ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดิน น้ำ ป่า) ให้กลับคืนมา เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หลังจากนั้น ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันดินโลก รายงานข่าวโดย : ศรัณย์ภัทร รังษี /ทีม พช.เมืองเชียงใหม่
อำเภอเมืองเชียงใหม่

สพอ.เมืองเชียงใหม่ ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง​ รุ่นที่ 2 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ดำเนินการโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง​ กิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่​ 2​ ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และพบปะพูดคุย มอบนโยบาย การสร้างความรู้ความเข้าใจ และปลุกจิตวิญญาณ ของจิตอาสาพัฒนาชุมชน ในการทำงานและกิจกรรมตั้งปณิธาน​จิตอาสาพัฒนาชุมชน ในการนี้​ นายสุวรรณ เกตุดำ พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง กิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการ เปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 2 กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน กลุ่มองค์กรสตรี อสม. อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) กลุ่มอาชีพ ปราชญ์ชุมชน จากตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 15 คน เข้าร่วมประชุมฯ โดยกิจกรรมในวันแรก ประกอบด้วย 1. พิธีเปิดและบรรยายพิเศษด้วยคลิปวิดีโอ โดยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในหัวข้อ "บทบาทผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร" 2. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคี “ทำดีด้วยหัวใจ” และตั้งปณิธาน จิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยวิทยากรจิตอาสา 904 3. การบรรยาย และชมคลิปวิดีโอในหัวข้อ “การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาสู่การปฎิบัติ" โดยพัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ 4. เวทีการถอดบทเรียน โดยทีมวิทยากรสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเมืองเชียงใหม่ พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จะทำให้แกนนำของหมู่บ้าน เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง เกิดความรัก เทิดทูนในสถาบันหลักของชาติ และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงจากหมู่บ้านเข้มแข็ง สู่ตำบลเข้มแข็ง และอำเภอเข้มแข็งต่อไปได้ โดยใช้กลไก 1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รายงานข่าวโดย : ศรัณย์ภัทร รังษี /ทีม พช.เมืองเชียงใหม่
อำเภอเมืองเชียงใหม่

พช.เมืองเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตำบลท่าศาลา ณ ลานวัดบวกครกหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

🌷🌷เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุวรรณ เกตุดำ พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นางมธุรส วงษ์ต๊ะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบตำบลท่าศาลา เข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตำบลท่าศาลา ณ ลานวัดบวกครกหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 – 20.00 น. ซึ่งเป็นกิจกรรมต้นแบบในการพัฒนาของตำบลท่าศาลา ☔️ ☔️กิจกรรมดังกล่าว สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ และเทศบาลตำบลท่าศาลา ร่วมเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินกิจกรรม โดยมีพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานพาคีในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลท่าศาลา สามารถเป็นแกนนำหลักในการบริหารจัดการ ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถบูรณาการงานพัฒนาหมู่บ้าน ตำบล ร่วมกับพาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนได้เป็นอย่างดี 🍉🍉ในงานมีการจัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ผักปลอดปลอดภัย ที่คนในหมู่บ้านปลูกไว้กิน เหลือก็นำมาจำหน่าย มีอาหารสด เช่น ไก่พื้นเมือง ปลาแดดเดียว และอาหารพื้นบ้านพร้อมรับประทาน เช่น แกงฮันเล ไส้อั่ว คั่วฮ้า (ปลาร้า) แกงบอน ตำขนุน ผัดหมี่ น้ำพริกแดง แก๋งอ่อม คั่วแค หมูปิ้ง และอีกหลายเมนูพื้นเมือง มธุรส วงษ์ต๊ะ/สพอ.เมืองเชียงใหม่ : รายงาน