โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา (OTOP Backstreet Academy)

โครงการสืบสานภูมิปัญญาล้านนา Otop Backstreet Academy

ความเป็นมา

การส่งเสริมและพัฒนาคลังภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อรวบรวมเรื่องราวภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำมาใช้ในการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ดำรงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมให้คงอยู่ในชุมชน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและหวงแหนภูมิปัญญาของท้องถิ่นตนเอง สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่คนรุ่นหลัง รวมถึงเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป

การอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และเสริมสร้างประสบการณ์ในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทรัพยากรของชุมชนให้มีคุณค่า สร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน สามารถจูงใจให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และท่องเที่ยวในหมู่บ้าน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมการสืบสานภูมิปัญญาล้านนา “OTOP Backstreet Academy”
 2. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาล้านนา “OTOP Backstreet Academy”
 3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตล้านนา “OTOP Backstreet Academy”

ระยะเวลาดำเนินการ     ไตรมาสที่  1 – 4 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)

พื้นที่เป้าหมาย  โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา  จำนวน 10 แห่ง

 1. โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา บ้านต้นเปา หมู่ที่ 1 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง
  https://youtu.be/AaQeYqZaPUg
 2. โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา บ้านหนองโค้ง หมู่ 2 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง
  https://youtu.be/5EgPESpH-x4
 3. โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา บ้านป่าสักขวาง หมู่ที่ 13 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง
  https://youtu.be/zX1woSsTwig
 4. โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา ชุมชนนันทาราม ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่
  https://youtu.be/DQYbfvGSyiU
 5. โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา ชุมชนศรีสุพรรณ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่
  https://youtu.be/Jmfo0xnhe_Q
 6. โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา บ้านกิ่วแลน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง
  https://youtu.be/Mx7z4eVLGKI
 7. โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา บ้านเหมืองกุง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง
  https://youtu.be/A861nOTs-KI
 8. โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา บ้านน้ำต้น หมู่ ที่ 6 ตำบล บ้านกาด อำเภอแม่วาง
  https://youtu.be/H4T6b4vNDCI
 9. โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา บ้านดวงดี หมู่ 6 ต.ป่าป้อง ดอยสะเก็ด
  https://youtu.be/zX1woSsTwig
 10. โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา บ้านท้องฝาย หมู่ที่ 8 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม
  https://youtu.be/JKcpD8qMILM
(Visited 1 times, 1 visits today)