อำเภอจอมทอง

พช.จอมทอง​ ร่วมกิจกรรมจัดแสดงผลสำเร็จในการดำเนินงาน "น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกผักประจำครัวเรือน

พช.จอมทอง​ ร่วมกิจกรรมจัดแสดงผลสำเร็จในการดำเนินงาน "น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกผักประจำครัวเรือน วันที่ 1 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมทอง โดยนายประวิทย์​ วงค์ธิดา​ พัฒนาการอำเภอจอมทอง​ พร้อมนักวิชาการพัฒนาชุมชนในสังกัด​ นำกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ​บ้านเมืองอาง​ ตำบลบ้านหลวง​ อำเภอจอมทอง​ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดแสดงผลสำเร็จในการดำเนินงาน “น้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน” ณ บริเวณตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ จังหวัดเชียงใหม่ ด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ พช.เชียงใหม่ // อำเภอจอมทอง รายงาน//
อำเภอแม่แจ่ม

@พช.แม่แจ่ม ทำบันทึกข้อตกลง ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"

(m)ae (c)haem (n)ews วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" อำเภอแม่แจ่ม จำนวน 70 ราย โดยมีนายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม ได้พบปะและให้โอวาทแก่ ลูกจ้างเหมาบริการ โครงการฯ ที่มาร่วมทำบันทึกข้อตกลงนี้ ในการนี้ นายวิทยา ชุมภูคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายนางพรรณี ทองแสง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และนางสาวสุพัฒนา ว่องไว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จัดทำบันทึกข้อตกลง จ้างเหมาบริการ ฯ อำเภอแม่แจ่ม ผู้ประสานงานศูนย์ฯ (CLM) ทั้ง 7 ตำบลได้แนะนำตัวและแนะนำข้อมูลศูนย์ ฯ แก่ ลูกจ้างเหมาบริการ โครงการ ฯ ทั้ง 7 ตำบล เพื่อการทำสัญญาจ้างในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม    ประชาสัมพันธ์ พช.เชียงใหม่ สพอ.แม่แจ่มรายงาน
อำเภอดอยสะเก็ด

รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เยี่ยมชมการจัดกิจกรรม "น้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน"

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมการจัดกิจกรรม"น้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน" ในการนี้ นายพิเชิด โปธิมา พัฒนาการอำเภอเวียงแก่น รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอดอยสะเก็ด​พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด ได้เข้าร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการจัดกิจกรรม ด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป้าหมาย 5 ประการสำคัญ ได้แก่ “ความต่อเนื่องคือพลัง” ส่งเสริมการปลูกพืชผักอย่างต่อเนื่อง และปลูกเพิ่มเติมรวม 10 ชนิด “ทำเป็นบ้าน สานเป็นกลุ่ม” ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มปลูกพืชผักประจำครัวเรือน เพื่อบริหารจัดการผลผลิตส่วนเกินให้มีมูลค่าเพิ่มในอนาคต “ชุมชนสีเขียว เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” สร้างจิตวิญญาณรักสิ่งแวดล้อมและสร้างชุมชนสีเขียว “จากวัฒนธรรม สู่นวัตกรรม” ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารและของใช้ต่างๆ ในชีวิตประจำวันจากพืชผักอาหารรักษ์สุขภาพ และ “ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนสามัคคี วิถีพอเพียง” เกิดชุมชนเกื้อกูล สามารถดูแล ช่วยเหลือ และแบ่งปัน จัดตั้งศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์หรือต่อยอดในรูปแบบอื่นๆ #ทีมข่าวมดส้มน้อยดอยสะเก็ด รายงาน
อำเภอสันป่าตอง

กิจกรรม “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน"

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันป่าตอง โดยนายศวัส  ศรียะ พัฒนาการอำเภอสันป่าตอง นำครัวเรือนต้นแบบฯ จัดแสดงและจำหน่ายในกิจกรรม “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน" ณ บริเวณตลาดประชารัฐ หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 
อำเภอเชียงดาว

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเชียงดาว ประจำเดือนธันวาคม 2563

🏞 เชียงดาวชายแดน ถ้ำสวยดอยสูง พระสถูปเมืองาย กำเนิดสายน้ำปิง❤️ 📣 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเชียงดาว ประจำเดือนธันวาคม 2563 🎗วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว โดยนางพรทิพย์  สมโสภา พัฒนาการอำเภอเชียงดาว ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเชียงดาว ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยมีนายชัชวาลย์  พุทธโธ นายอำเภอเชียงดาว เป็นประธานการประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนนำระเบียบวาระเข้าประชุม มีรายละเอียดดังนี้ 1.นายชัชวาลย์ พุทธโธ นายอำเภอเชียงดาว มอบใบประกาศนนีบบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร   "การนวดไทย 150 ชั่วโมง" โครงการสร้างและพัฒนากลุ่มสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      แบบบูรณาการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาวร่วมกับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมทักษะอาชีพ หลักสูตร "การนวดแผนไทย 150 ชั่วโมง" เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกกลุ่มสัมมาชีพ และกลุ่มสมุนไพร มีความรู้และได้รับการพัฒนาทักษะด้านอาชีพสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน และเป็นการเตรียมความพร้อมบริการ  นวดแผนไทย ให้แก่นักท่องเที่ยว ที่เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน  ณ บ้านปางมะโอ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่นะ       อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 11 - 20 พฤศจิกายน 2563 รวม 10 วัน โดยใช้งบประมาณจากกลุ่มสัมมาชีพบ้านปางมะโอ จำนวน 6,000บาท เป็นค่าตอบแทนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการนวดแผนไทย 2.การดำเนินงานตามมาตรการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่ได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งพิจารณา    ผ่อนผันในการส่งใช้เงินยืมถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2563 นี้ 3.การจัดตั้ง "ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์เชียงดาว" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว เชิญชวน ส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ กลุ่มองค์กร และประชาชนทั่วไป บริจาคเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว จัดตั้งเป็น "ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์เชียงดาว" เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมเมล็ดพันธุ์ แลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ แบ่งปัน ช่วยเหลือและขยายผลการปลูกพืชผักสวนครัวให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนต่อไป 📸 📰 งานประชาสัมพันธ์ สพอ.เชียงดาว...ภาพข่าว/รายงาน
อำเภอสันป่าตอง

เชิญมาแอ่ว “กาดหมั้ว ผลิตภัณฑ์ OTOP บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่”

นายศวัส ศรียะ พัฒนาการอำเภอสันป่าตอง เชิญชวน คุณมาเที่ยว 👉🏻เชิญมาแอ่ว “กาดหมั้ว ผลิตภัณฑ์ OTOP หน้าอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่” มี ทุกๆ วันพฤหัสบดี ของทุกสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 9.00-18.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง ภายในงาน พบกับบูธผลิตภัณฑ์ OTOP ไม่ว่าจะเป็น อาหารพื้นเมือง อาทิเช่น ขนมจีนน้ำเงี้ยว ไส้อั่วป้าหล้า ผลิตจากไก่ประดู่หางดำ แกงฮังเล คั่วแห้งไก่ น้ำพริกตาแดง เป็นต้น รวมไปถึง ผลิตภัณฑ์กาแฟ UME INMIND COFFE ที่มีรสชาติ หอมละมุน ชวนให้ลิ้มลอง นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์งานฝีมือ เสื้อผ้าฝ้ายพื้นเมือง เสื้อผ้าทอธรรมชาติ เครื่องประดับ และอื่นๆ อีกมากมาย มาช้อป ชิม ชิลล์ สไตล์ พช. กัน ไม่มาถือว่าพลาดมาก 👌 เพราะที่นี่ เหมือนยกเอาผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีอำเภอสันป่าตอง มาไว้ในที่เดียว เที่ยวจบ ครบใน พช. ค่ะ 🧄🍜👚👕🧵 “ของกิ๋นถูกปาก ของฝากถูกใจ๋ “ 📌ต้องที่ กาดหมั้ว ผลิตภัณฑ์ OTOP หน้าอำเภอสันป่าตอง 👩🏻‍🌾 สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ ; 081-8202607 #สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันป่าตอง #กาดหมั้วผลิตภัณฑ์OTOPหน้าอำเภอสันป่าตอง #นักการตลาดรุ่นใหม่OTOPจังหวัดเชียงใหม่ #สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
อำเภอดอยสะเก็ด

พช.ดอยสะเก็ด มอบของขวัญเพื่อเป็นรางวัลฉลากกาชาดประจำปี​ 2563

วันที่​ 30​ พฤศจิกายน​ 2563 นายพิเชิด โปธิมา พัฒนาการอำเภอเวียงแก่น รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอดอยสะเก็ด​ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด นำของขวัญเข้ามอบแก่ กาชาดอำเภอดอยสะเก็ด โดยมี นายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอดอยสะเก็ด​ รับมอบเพื่อใช้เป็นของรางวัลสนับสนุนกิจกรรมการออกร้านมัจฉากาชาด ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ประจำปี 2564 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2564 รวมจำนวน 12 วัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ #ทีมข่าวมดส้มน้อยดอยสะเก็ด รายงาน
อำเภอจอมทอง

สพอ.จอมทองรวมน้ำใจ​ช่วยกาชาด มอบของขวัญเพื่อเป็นรางวัลฉลากกาชาดประจำปี​ 2563

สพอ.จอมทองรวมน้ำใจ​ช่วยกาชาด มอบของขวัญเพื่อเป็นรางวัลฉลากกาชาดประจำปี​ 2563 วันที่​ 30​ พฤศจิกายน​ 2563 นายประวิทย์​ วงค์ธิดา​ พัฒนาการอำเภอจอมทอง​ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในสังกัด​ นำของขวัญเข้ามอบแก่เจ้าหน้าที่กาชาดอำเภอจอมทอง​ เพื่อใช้เป็นของรางวัลสนับสนุนกิจกรรมการออกร้านมัจฉากาชาดและการออกสลากกาชาดการกุศล และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของเหล่ากาชาด ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ประจำปี 2564 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2564 รวมจำนวน 12 วัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ทีมประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน // พช.เชียงใหม่ // อำเภอจอมทอง รายงาน//
อำเภออมก๋อย

"สพอ.อมก๋อย ประชุมผู้นำ อช. ไตรมาส 1/2564"

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 โดย นายปิยวัตร มินสุวรรณ พัฒนาการอำเภออมก๋อย มอบหมายให้ นางสาวณัฏฐนันท์ ภู่หนู อสพ. ประชุมผู้นำ อช. ประจำไตรมาส 1/2564 เพื่อทบทวนภารกิจ หน้าที่ และรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้นำ อช. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่