อำเภอเมืองเชียงใหม่

พช.เมืองเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมคัดเลือก กพสต.ตำบลหนองป่าครั่ง

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น นายสุวรรณ เกตุดำ พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางพรชลี มีบุญ และ นางสุมณฑา สาวงษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมดำเนินการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตำบล (กพสต.) ตำบลหนองป่าครั่ง 1 คณะ และคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล จำนวน 2 ราย เพื่อไปเป็นคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับอำเภอ (กพสอ.) โดยมีนางรุ่งฟ้า ประสิทธิ์ ผอ.กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมให้การสนับสนุนในการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีฯ ในครั้งนี้ รายงานข่าวโดย : ทีม​ พช.เมืองเชียงใหม่
อำเภอแม่แจ่ม

@พช.แม่แจ่ม ลงพื้นเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนองนา พช. (CLM)

Mae Chaem News    วันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2564 นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม มอบหมายนางจีรวัฒน์ สติคำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ลงพื้นตรวจติดตาม วัดคิวดิน พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการใช้พื้นที่ กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน ซึ่งดำเนินการปรับพื้นที่ ขนาดพื้นที่ 15 ไร่ โดย หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 32 (นพค.32) พร้อมทั้งติดตามการขับเคลื่อนงาน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ตำบลท่าผา และเน้นย้ำการปลูกพืชผัก สมุนไพรต้านภัยโควิด สร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ #พช.เชียงใหม่ #อำเภอแม่แจ่ม #สพอ.แม่แจ่ม รายงาน
อำเภอเมืองเชียงใหม่

พช.เมืองเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม. ผู้บริหารและนักวิชาการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น นายสุวรรณ เกตุดำ พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและนักวิชาการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ในการนี้ นายสุวรรณ เกตุดำ พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้สอบถามประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2564 รายงานข่าวโดย : ทีม​ พช.เมืองเชียงใหม่
อำเภอฝาง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ อำเภอฝาง ดำเนินการจัดโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน

          ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2564 นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝาง โดยนายกิจจา นิรภูมิ พัฒนาการอำเภอฝาง พร้อมด้วยนางสาวกิ่งเทียน ธรรมปัญโญ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลแม่ข่าดำเนินการจัดโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน บ้านดงป่าลัน หมู่ 2 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง           โดยโครงการดังกล่าวนั้น เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสร้างกลุ่มอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ และพัฒนาทักษะการเลี้ยงไปสู่ระดับสากล สารสนเทศ พช.ฝาง รายงาน Change for good #กระทรวงมหาดไทย #กรมการพัฒนาชุมชน
อำเภออมก๋อย

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการอำเภออมก๋อย คณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภออมก๋อย ครั้งที่9/2564

วันที่  5 สิงหาคม 2564    โดย ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์  ดวงจินดา นายอำเภออมก๋อย พร้อมด้วย สาธารณะสุขอำเภอ และนายปิยวัตร มินสุวรรณ พัฒนาการอำเภออมก๋อย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการอำเภออมก๋อยคณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภออมก๋อย ครั้งที่ 9/2564  ณ หอประชุม ๒ ที่ว่าการอำเภออมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอเชียงดาว

พช.เชียงดาว พร้อมผู้นำ อช. ร่วมกันบำรุงแปลงผัก กำจัดวัชพืช ***บ้านพักนายอำเภอ***

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นายนัทธี ธงทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเชียงดาว และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พร้อมทั้งผู้นำ อช. อำเภอเชียงดาว ร่วมกันกำจัดวัชพืช และบำรุงแปลงผักสวนครัวบ้านพักนายอำเภอเชียงดาว เพื่อเป็นตัวอย่างในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร พร้อมทั้งเตรียมแปลงปลูกพืชสมุนไพรต้านโควิด เช่น ฟ้าทะลายโจร กระชายขาว ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง สำหรับพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 ในปัจจุบัน
อำเภอเมืองเชียงใหม่

พช.เมืองเชียงใหม่ประกวดครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30​ น. นายสุวรรณ​ เกตุดำ​ พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ นำทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ประกวดครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างจังหวัดเชียงใหม่ ณ อาคารสหกิจ เทศบาลตำบลท่าศาลา โดยครัวเรือนของนางพรรณี พรหมวิชัย บ้านศรีบัวเงิน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประกวดครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่างระดับภาค ได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามหลัก 3 มี 2 ไม่ จำนวน 20 นาที โดยมีรายละเอียดในการดำเนินงาน ดังนี้ 1. มีสัมมาชีพ 2. มีสัมพันธภาพที่ดี 3. มีสิ่งแวดล้อมดี และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งไม่เป็นหนี้นอกระบบ เป็นหลักในการดำเนินชีวิตของครัวเรือน โดยมีกิจกรรมเด่นของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ได้แก่ การส่งเสริมอาชีพจักรสาน การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ การทำสเปรย์สมุนไพรไล่ยุง และขยายไปยังครัวเรือนในชุมชนหมู่บ้านตำบล อำเภอ โดยการประกวดครั้งนี้ มีคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ 2 ท่าน คือ นางศรีพรรณ เขียวทอง หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ และ นางธัญญารัตน์ จันทร์อารี คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ และมีนางสโนไวท์ สุขทวีสถิตย์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ , นางบุปผา อาภากุลอนุ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน , นางชลิตา ลชิตาวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางพรทิพย์ เม็งเงิน เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ มาร่วมรับชมการนำเสนอและให้กำลังใจ และขอขอบคุณ นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลาได้ให้การสนับสนุน สถานที่พร้อมอุปกรณ์ IT และบุคลากรสำหรับการนำเสนอผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting รายงานข่าวโดย : ทีม​ พช.เมืองเชียงใหม่
อำเภอแม่แจ่ม

@พช.แม่แจ่ม ลงพื้นที่ตรวจรับ กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลและพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

Mae Chaem News วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม มอบหมายนายอดิศร ปันทะรส นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการลงพื้นที่ตรวจรับ กิจกรรมที่ 2 พื้นที่เขต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ โดยมีนายณัฐสิทธิ์ จิ๋วเชื้อพันธ์ ปลัดอำเภอ ประธานการตรวจรับฯ และนายศราวุฒิ ตาจุมปา ผอ.กองช่าง อบต.บ้านทับ นายภาณุวัฒน์ มอญตา ผช.นายช่างโยธา และนายณัฐกิต สารินจา กรรมการตรวจรับ ลงพื้นที่ตรวจรับการ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา" กรมการพัฒนาชุมชน โดยได้ทำการตรวจสอบปริมาตรดินขุดตามแบบแปลนที่กำหนด ให้ถูกต้อง ตามระเบียบ พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life:HLM) ตำบลบ้านทับอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งหมดจำนวน 16 แปลง ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ พื้นที่แปลงในเขตป่าสงวน ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 31พฤษภาคม 2564 ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นไปตามแบบแปลน ตามความต้องการของครัวเรือน และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ อย่างยั่งยืน เกิดพื้นที่เรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน #พช.เชียงใหม่ #อำเภอแม่แจ่ม #สพอ.แม่แจ่ม รายงาน
อำเภอแม่แจ่ม

@พช.แม่แจ่ม ลงพื้นเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนองนา พช. (CLM)

Mae Chaem News วันพุธ ที่ 4 สิงหาคม 2564 นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม พร้อมกับ นายบุญเลิศ สีม่วง หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่แจ่ม/ทสจ.เชียงใหม่ ลงพื้นตรวจเตรียมความพร้อม พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการใช้พื้นที่ กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน ซึ่งดำเนินการปรับพื้นที่ โดย หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 32 (นพค.32) พร้อมทั้งติดตามการขับเคลื่อนงาน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ช่างเคิ่ง และเน้นย้ำการปลูกพืชผักสร้างความมั่นคงทางอาหาร ภารกิจการดำเนินงาน ให้บรรลุเป้าหมาย ตามแผนที่กำหนด โดยมีนายบุญมา ฟองตา ประธานศูนย์ฯ นำสำรวจพื้นที่แปลงเพื่อดำเนินการจับพิกัดแปลง ขนาดพื้นที่ 15 ไร่ ณ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ #พช.เชียงใหม่ #อำเภอแม่แจ่ม #สพอ.แม่แจ่ม รายงาน