อำเภออมก๋อย

การมอบยาเม็ดฟ้าทะลายโจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

วันที่ 19 ตุลาคม 2564  เวลา 09.00 น. 🌹โดย ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ ดวงจินดา นายอำเภออมก๋อย ร่วมกับ ป.ป.ส. ภาค 5 หัวหน้าส่วนราชการ และนางสาวชญาภา ศิริวรรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมพิธีการมอบยาเม็ดฟ้าทะลายโจร ตามโครงการปลูกฟ้าทะลายโจร 12 ล้านต้น "ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ" โดยส่งมอบให้หมู่บ้านที่ประสบสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 6,000 เม็ด (6กล่อง) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภออมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอเมืองเชียงใหม่

พช.เมืองเชียงใหม่​ ร่วมให้ข้อมูลด้านการเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชน​ และประชาสังคม​ ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่เหียะ เพื่อเข้ารับการประเมินรางวัลพระปกเกล้า ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายสุวรรณ​ เกตุดำ​ พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่​ มอบหมายนางสุมณฑา​ สาวงษ์​ และนางพรชลี​ มีบุญ​ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ​ เข้าร่วมให้ข้อมูลด้านการเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ​ เอกชน​ และประชาสังคม​ ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่เหียะ โดยมี นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ประธานสภา, ผู้แทนกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน​, ประธาน อสม., ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าข้าม, ตัวแทนจากโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ, ผู้แทนสภาลมหายใจเชียงใหม่, เครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, เครือข่ายสูงวัยม่วนใจ๋ ก้าวไปตวยกั๋น และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการฯ​ การประเมินรางวัลพระปกเกล้า ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ผ่านระบบออนไลน์ ​ณ ห้องประชุม ธนาวรรณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่​ จังหวัดเชียงใหม่ รายงานข่าวโดย :ทีมงาน พช.เมืองเชียงใหม่
อำเภอเมืองเชียงใหม่

พช.เมืองเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตำบลช้างเผือก

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายสุวรรณ เกตุดำ พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตำบลช้างเผือก เพื่อดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานในการประชุม ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้เสนอขอบรรจุในแผนฯ ปี2565 ดังนี้ 1. สนับสนุนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงทุกหมู่บ้าน 2. จัดทำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 3 ตำบลช้างเผือก 3. สนับสนุนกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่ที่ 3 ตำบลช้างเผือก รายงานข่าวโดย : ทีม พช.เมืองเชียงใหม่
อำเภอเมืองเชียงใหม่

พช.เมืองเชียงใหม่ จัดประชุมเพื่อนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลพื้นฐานระดับครัวเรือน (กชช.2 ค) ปี 2564 ตำบลหนองหอย

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. นางมธุรส วงษ์ต๊ะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบลท่าศาลาและตำบลหนองหอย ได้จัดประชุมเพื่อนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลพื้นฐานระดับครัวเรือน (กชช.2 ค) ปี 2564 ตำบลหนองหอย เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวางแผนในการพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบลต่อไป โดยมีผู้นำจากหมู่บ้าน/ตำบล เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ นางจีรพร หวันแดง นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองหอย อำนวยความสะดวกห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหอย เพื่อเป็นสถานในการจัดประชุมในครั้งนี้ รายงานข่าวโดย : ทีม พช.เมืองเชียงใหม่
อำเภออมก๋อย

พช.อมก๋อย จัดประชุมเพื่อนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2564 ตำบลยางเปียง

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 🌹 นางสาวชญาภา ศิริวรรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ อำเภออมก๋อย และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) จัดประชุมเพื่อนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2564 ตำบลยางเปียง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป โดยมีผู้นำจากหมู่บ้าน/ตำบล เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
อำเภออมก๋อย

พช.อมก๋อย จัดประชุมเพื่อนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2564 ตำบลนาเกียน

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 🌹นางสาวชญาภา ศิริวรรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ อำเภออมก๋อย และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) จัดประชุมเพื่อนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2564 ตำบลนาเกียน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป โดยมีผู้นำจากหมู่บ้าน/ตำบล เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอจอมทอง

พช.จอมทอง มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปี 2564

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายประวิทย์ วงค์ธิดา พัฒนาการอำเภอจอมทอง พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ร่วมมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้แก่ เด็กหญิงกัญญาณัฐ ยานะโส จำนวน 1 ทุน เพื่อนำเงินทุนไปใช้ในสิ่งที่จำเป็นสำหรับเด็ก อาทิ ค่าเสื้อผ้า ค่ารองเท้า ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าเครื่องใช้จำเป็นสำหรับเด็ก ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทุ่งหมากหนุ่ม หมู่ที่ 5 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอสันทราย

พช.สันทราย ดำเนินการมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นางวนิดา ด้วงอิน พัฒนาการอำเภอสันทราย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันทราย ดำเนินการมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ผ่านมายังกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการบูรณาการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร และได้แจกจ่ายให้แก่ครัวเรือนในอำเภอสันทราย กลุ่มเป้าหมายจำนวน 1 รายต่อ 1 ตำบล รวม 12 ครัวเรือน การดำเนินโครงการดังกล่าวได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด-19 และคำสั่ง/ประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่โดยเคร่งครัด
อำเภอเมืองเชียงใหม่

พช.เมืองเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายสุวรรณ เกตุดำ พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายกฤศพรต สัตยประกอบ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ประชุมมีการพิจารณาช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่ บ้านขุนช้างเคี่ยน หมู่ที่ 4 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตามมติของคณะทำงานติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งให้มีการช่วยเหลือถุงยังชีพ เป็นจำนวน 110 ครัวเรือน ในงบประมาณ 550 บาท/ถุง เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ ต่อไป รายงานข่าวโดย : ทีม พช.เมืองเชียงใหม่