อำเภออมก๋อย

พช.อมก๋อยลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดเชียงใหม่ ตามแผนด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2565

พช.อมก๋อยลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดเชียงใหม่ ตามแผนด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2565 วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. พช.อมก๋อยนำโดยนางสาวชญาภา ศิริวรรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภออมก๋อย นายจักรพงศ์ บุญเรือง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวจงกลนี สอนทองมา อาสาพัฒนา ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดเชียงใหม่ ตามแผนด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2565 พื้นที่ ม.1 บ้านหลวง ต.ยางเปียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดเชียงใหม่ ตามแผนด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2565 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โครงการบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” และ “90 พรรษา 999 สมทบทุนศรัทธา ทุนปัญญา กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม”  โดยได้มีการทำกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพยกระดับหมู่บ้านกองทุนแม่ของของแผ่นดิน สู่สถานะ A หรือ B ด้วยแบบตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 ทบทวนความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในการดำเนินงานโครงการ ขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน และร่วมกันค้นหาแนวทางในการวางแผนปฏิบัติการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ม.1 บ้านหลวง ต.ยางเปียง #พช.เชียงใหม่ #อ.อมก๋อย #สพอ.อมก๋อย//รายงาน  
อำเภอแม่ออน

พช.แม่ออน ติดตามการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา

🌾 พช.แม่ออนติดตามการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” 🌾 วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ออน โดยนายเอกฉัตร กันหอม พัฒนาการอำเภอแม่ออน  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยือนและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ "โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน"  ปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่ต.ออนเหนือ ต.ออนกลาง ต.บ้านสหกรณ์ และต.ห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ รวมจำนวน 8 แปลง ซึ่งเจ้าของแปลงมีบริหารจัดการใช้ประโยชน์จากที่ดิน น้ำ การปลูกพืช ไม้ผล การเลี้ยงสัตว์ เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ต่อไป •พช.แม่ออน รายงาน• https://youtu.be/P1pSs-0dqqM
อำเภอสะเมิง

การประชุม หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอและประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 4 และ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายณฐกร ภัทรวนนท์ นายอำเภอสะเมิง ได้ เป็นประธานในการประชุม หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2565  และประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสะเมิง เพื่อแจ้งและหารือข้อราชการต่างๆ ในการขับเคลื่อนนโยบายและการดำเนินงานที่สำคัญไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ในการนี้ นายทินกร  มาชม พัฒนาการอำเภอเข้าร่วมประชุมรายงานตัวต่อที่ประชุม และบูรณาการทำงานประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนต่อที่ประชุม  และมอบหมายให้ ประธาน กพสอ. นำกิจกรรมจัดหาทุนช่วยเหลือครัวเรือนยากจน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการพัฒนางานในพื้นที่ ต่อไป
อำเภอแม่วาง

อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบท เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายพีระศักดิ์ ธีรบดี นายอำเภอแม่วาง เป็นประธานในการประชุมกำนัน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 พร้อมทั้งได้มอบทุนอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบท เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  90 พรรษา 12 สิงหาคม  2565 โดยมีนายมนตรี แดนเขตต์ พัฒนาการอำเภอแม่ริม รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอแม่วาง กล่าวรายงาน  ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสบทบทุนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวแม่วาง ดำเนินงานโดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่วาง (กพ.สอ.แม่วาง)  จำนวน 2 ราย  ประกอบด้วย เด็กหญิงสุธาสินี ปวงจันทร์  อายุ 4 ปี 3 เดือน  อยู่บ้านเลขที่  10  หมู่ที่ 8  ตำบล         ทุ่งรวงทอง  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน  1,000 บาท เด็กชายกรวริชญ์ นภาคีรีรมย์  อายุ  3 ปี 4  เดือน  อยู่บ้านเลขที่  155  หมู่ที่ 14  ตำบลแม่วิน  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน  1,000  บาท   ในการนี้ นางเกศริน ตุ่นแก้ว ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่วาง (กพ.สอ.แม่วาง ) พร้อมด้วยทีมงาน ได้เข้าร่วมกิจกรรม และมอบเงินสมทบทุนซ่อมสร้างบ้านครัวเรือนยากจน  ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอแม่วาง  จำนวน  1,000  บาท ณ ศาลาประชาคมอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่   #ทีมงานประชาสัมพันธ์ สพอ.แม่วาง  #สถานีข่าวพช เชียงใหม่CNS #CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmit #WorldSoilDay
อำเภออมก๋อย

พช.อมก๋อยร่วมประชุมความคืบหน้าอมก๋อยโมเดลและแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พช.อมก๋อยร่วมประชุมความคืบหน้าอมก๋อยโมเดลและแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. พช.อมก๋อยนำโดยนางสาวชญาภา ศิริวรรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภออมก๋อยร่วมประชุมความคืบหน้าอมก๋อยโมเดลและแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566   ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภออมก๋อย   #พช.เชียงใหม่ #อ.อมก๋อย #สพอ.อมก๋อย//รายงาน
อำเภอแม่ออน

อำเภอแม่ออน ชูท่องเที่ยวน้ำพุร้อนสันกำแพง เร่งสร้างเศรษฐกิจชุมชน

 มั่นใจ เที่ยวปลอดภัย น้ำพุร้อนสันกำแพง … เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมน้ำพุร้อน อาบน้ำแร่ และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โอทอปของอำเภอแม่ออน โดยรายได้ส่วนหนึ่งของกิจการน้ำพุร้อนจะนำมาพัฒนาชุมชนพื้นที่ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน ต่อไป… https://www.chiangmainews.co.th/news/2202999/
อำเภอแม่ออน

อำเภอแม่ออนบูรณาการทุกภาคส่วนซ่อมสร้างบ้านให้กับครัวเรือนยากจน

อำเภอแม่ออนบูรณาการทุกภาคส่วนซ่อมสร้างบ้านให้กับครัวเรือนยากจน วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแม่ออน (ศจพ.อ.) โดยนายชลิต ทิพย์คำ นายอำเภอแม่ออน/ผอ.จอส.พระราชทาน อ.แม่ออน ประธาน ศจพ.อ.แม่ออน เป็นประธานการซ่อมสร้างปรับปรุงบ้านและห้องน้ำให้แก่ครัวเรือนนายทอน ใจคำติ๊บ ณ บ้านเลขที่ 34 หมู่ที่ 5 บ้านป่านอต ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นครัวเรือนยากจนตามเป้าหมาย TPMAP ในการนี้นายเอกฉัตร กันหอม พัฒนาการอำเภอแม่ออน เข้าร่วมกิจกรรมซ่อมสร้างบ้านให้แก่นายทอน ใจติ๊บคำ ซึ่งได้รับงบประมาณจัดซื้อวัสดุจากสำนักงานกาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และบูณาการความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ ฝ่ายปกครองตำบลแม่ทา อบต.แม่ทา จิตอาสา อ.แม่ออน สมาชิก อส.อ.แม่ออน ที่ 24 นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง กำลังทหารในพื้นที่และประชาชน ในการช่วยกันซ่อมแซมปรับปรุงบ้านและห้องน้ำ พร้อมกันนี้ยังได้มอบถุงยังชีพให้แก่ครัวเรือน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ครัวเรือน •พช.แม่ออน รายงาน•
อำเภอแม่ออน

พช.แม่ออนร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565

พช.แม่ออนร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายชลิต ทิพย์คำ นายอำเภอแม่ออน/ผอ.ศป.ปส.อ.แม่ออน เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 "สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด" ภายใต้แนวคิด “ผู้เสพคือผู้ป่วย” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้ รับทราบ และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ออน โดยนายเอกฉตร กันหอม พัฒนาการอำเภอแม่ออน นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ออน องค์กรสตรี และผู้นำ อช. เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 1.การเดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนโรงเรัยนแม่ออนวิทยาลัย และภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ 2.การอ่านสารของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/ผอ.ศอ.ปส.จ.ชม. และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกันของทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่ 3.การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU แสดงถึงเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นและตั้งใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างอำเภอแม่ออน ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันทุกตำบล 4.การมอบรางวัลการแข่งขันการประกวดเรียงความ คำขวัญ วาดภาพ จัดบอร์ดความรู้ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมต้น และมัธยมปลาย 5.การให้ความรู้เรื่องพิษภัยจากยาเสพติดจากวิทยากรโรงพยาบาลแม่ออน สถานีตำรวจภูธรแม่ออน 6.การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง •พช.แม่ออน รายงาน•
อำเภอแม่ออน

พช.แม่ออนดำเนินโครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้

พช.แม่ออนดำเนินโครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้ วันที่ 29 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ออน โดยนายเอกฉัตร กันหอม พัฒนาการอำเภอแม่ออน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินกิจกรรมตามโครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ "สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้" เพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างวินัยทางการเงินแก่ครัวเรือนเป้าหมายผู้มีหนี้สิน และเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย 30 ครัวเรือน ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนได้ ณ บ้านป่าตัน หมู่ที่ 6 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ • พช.แม่ออน รายงาน • คลิกชมวิดิทัศน์  https://youtu.be/2gBV-PjFpzQ