ITA เชียงใหม่ ปี 2565

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือระบบ TPMAP
แนวทางการดำเนินงานการขจัดความยากจน
แนวทางการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา
แนวทางการบูรณาการแผนพัฒนาตำบล ศอช.ต.
คู่มือ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
คู่มือการจัดทำและประสานแผนการพัฒนาในระดับพื้นที่
คู่มือการดำเนินการโครงการ กข.คจ.
คู่มือผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน
คู่มือ มชช. ปี 2564
คู่มือศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คู่มือการดำเนินงาน OTOP
แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โคกหนองนา

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

แนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินทุนหมุนเวียน
การสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
คู่มือการบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
คู่มือกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินทุนหมุนเวียน
คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนOTOP ปี 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ต.ค.64
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ย 64
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค. 64
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ม.ค. 65
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ. 65
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค. 65
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เม.ย. 65
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ค. 65

แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดเชียงใหม่

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส พัฒนาชุมชนใสสะอาด 2565”

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การจัดการเรื่องร้องเรียน

ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

การรับสินบน

“งดรับ งดให้” NO Gift Policy จังหวัดเชียงใหม่

มาตรการป้องกันการรับสินบนของเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

(Visited 1 times, 1 visits today)