กลั่นกรองการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2560 จังหวัดเชียงใหม่ (รอบที่ 1) พื้นที่โซนเหนือ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมาย นายเจริญ สีวาโย หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และคณะทำงานกลั่นกรองการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2560 จังหวัดเชียงใหม่ (รอบที่ 1) พื้นที่โซนเหนือ ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ณ ริมดอยรีสอร์ท อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมเข้าร่วมคัดสรรฯ ได้แก่ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ , กลุ่ม/องค์กรแกนหลัก , ผู้นำ อช. , ศอช.ต. จากพื้นที่ 8 อำเภอโซนเหนือ (แม่ริม , พร้าว , แม่แตง , ไชยปราการ , เชียงดาว , เวียงแหง , ฝาง , แม่อาย)  เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าคัดสรรฯ (รอบที่ 2) ระดับจังหวัด

(Visited 1 times, 1 visits today)