กลั่นกรองการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2560 จังหวัดเชียงใหม่ (รอบที่ 1) พื้นที่โซนใต้

วันที่ ๅ16 พฤษภาคม 2560
นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมาย นายธวัช  ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และคณะทำงานกลั่นกรองการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2560 จังหวัดเชียงใหม่ (รอบที่ 1) พื้นที่โซนใต้ ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมเข้าร่วมคัดสรรฯ ได้แก่ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ , กลุ่ม/องค์กรแกนหลัก , ผู้นำ อช. , ศอช.ต. จากพื้นที่ 8 อำเภอโซนใต้ (สันป่าตอง , แม่วาง , ดอยหล่อ , จอมทอง , ฮอด , ดอยเต่า , แม่แจ่ม , อมก๋อย)  เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าคัดสรรฯ (รอบที่ 2) ระดับจังหวัด

(Visited 1 times, 1 visits today)