***การประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการกองทุนพัฒนาสตรี จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2560***

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 นายอภิวัฒน์  ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวทักษนันท์  แขมหอม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาสตรี จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางศรีพรรณ์  เขียวทอง หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาสตรี จังหวัดเชียงใหม่ และคณะฯ ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการกองทุนพัฒนาสตรี จำนวน 77 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 9,291,000 บาท แยกเป็น เงินอุดหนุน จำนวน 8 โครงการ เป็นเงิน จำนวน 1,328,500 บาท และเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 69 โครงการ เป็นเงิน จำนวน 7,863,000 บาท

(Visited 1 times, 1 visits today)