ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560
นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ นายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางศรีพรรณ์ เขียวทอง ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 เพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ และพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 79 โครงการ จำนวนเงิน 8,847,010 บาท และประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 199,000 บาท ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5เพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ และพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 79 โครงการ จำนวนเงิน 8,847,010 บาท และประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 199,000 บาท

(Visited 1 times, 1 visits today)