ผู้นำปราชญ์ชุมชนศูนย์ฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 น.
นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญ สีวาโย หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางมยุรี นำประเสริฐ พัฒนาการอำเภอแม่แตง และคณะ เดินทางมาเยี่ยมเยียนนายสะอาด ดอนแก้ว ผู้นำปราชญ์ชุมชน ศูนย์ฝึกอาขีพเศรษฐกิจพอเพียงตำบลสบเปิง  ม.8 ต.สบเปิง อ.แม่แตง มีองค์ความรู้อาชีพ เช่น การเลี้ยงกบ ไก่ เป็ด ปลา การทำอาหารหยาบให้สัตว์ หมูหลุม เพาะเห็ดฝาง เพาะถั่วงอกแบบไร้ทราย หน่อไม้อัดสูญอากาศ

(Visited 1 times, 1 visits today)