หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยว บ้านวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560

นายอภิวัตน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมาย นายชาตรี ธินนท์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาชุมชน ได้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยว”กิจกรรมสร้างแกนนำการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบด้านการบริหารจัดการ” ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2560 ณ  บ้านวัดจันทร์ หมู่ 3 ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 1 times, 1 visits today)