หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยว บ้านพระบาทสี่รอย อำเภอแม่ริม

วันที่ 27 เมษายน 2560

นายอภิวัตน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมาย นายชาตรี ธินนท์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาชุมชน ได้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยว “กิจกรรมสร้างแกนนำการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบด้านการบริหารจัดการ” ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน  2560 ณ  บ้านพระบาทสี่รอย หมู่ที่ 6 ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 1 times, 1 visits today)