เตรียมความพร้อมพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวบ้านปางต้นฆ้อง อำเภอแม่อาย

วันที่ 1 มิถุนายน 2560

นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับนายชาตรี ธินนท์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เตรียมความพร้อมการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว โดยให้คำแนะนำข้อมูลการพัฒนาหมู่บ้าน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ผู้นำชุมชนบ้านปางต้นฆ้อง หมู่ 1 ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย และ Mr.Aaron Espana .English Teacher

(Visited 1 times, 1 visits today)