โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภาคเหนือ รุ่นที่ 4

วัันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2560

นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย นางสาวพรทิพย์ สมอุทัย นักจัดการงานทั่วไป กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมกับ นางศรีพรรณ์ เขียวทอง หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ และ คณะทำงานฯ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภาคเหนือ รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

(Visited 1 times, 1 visits today)